Alert button
Picture for Liang Zhao

Liang Zhao

Alert button

A Condensed Transition Graph Framework for Zero-shot Link Prediction with Large Language Models

Feb 16, 2024
Mingchen Li, Chen Ling, Rui Zhang, Liang Zhao

Viaarxiv icon

Uncertainty Decomposition and Quantification for In-Context Learning of Large Language Models

Feb 15, 2024
Chen Ling, Xujiang Zhao, Wei Cheng, Yanchi Liu, Yiyou Sun, Xuchao Zhang, Mika Oishi, Takao Osaki, Katsushi Matsuda, Jie Ji, Guangji Bai, Liang Zhao, Haifeng Chen

Viaarxiv icon

NK Hybrid Genetic Algorithm for Clustering

Feb 06, 2024
Renato Tinós, Liang Zhao, Francisco Chicano, Darrell Whitley

Viaarxiv icon

Explaining latent representations of generative models with large multimodal models

Feb 02, 2024
Mengdan Zhu, Zhenke Liu, Bo Pan, Abhinav Angirekula, Liang Zhao

Viaarxiv icon

3DPFIX: Improving Remote Novices' 3D Printing Troubleshooting through Human-AI Collaboration

Feb 02, 2024
Nahyun Kwon, Tong Sun, Yuyang Gao, Liang Zhao, Xu Wang, Jeeeun Kim, Sungsoo Ray Hong

Viaarxiv icon

Small Language Model Meets with Reinforced Vision Vocabulary

Jan 23, 2024
Haoran Wei, Lingyu Kong, Jinyue Chen, Liang Zhao, Zheng Ge, En Yu, Jianjian Sun, Chunrui Han, Xiangyu Zhang

Viaarxiv icon

Gene-associated Disease Discovery Powered by Large Language Models

Jan 16, 2024
Jiayu Chang, Shiyu Wang, Chen Ling, Zhaohui Qin, Liang Zhao

Viaarxiv icon

Beyond Efficiency: A Systematic Survey of Resource-Efficient Large Language Models

Jan 04, 2024
Guangji Bai, Zheng Chai, Chen Ling, Shiyu Wang, Jiaying Lu, Nan Zhang, Tingwei Shi, Ziyang Yu, Mengdan Zhu, Yifei Zhang, Carl Yang, Yue Cheng, Liang Zhao

Viaarxiv icon

Length Extrapolation of Transformers: A Survey from the Perspective of Position Encoding

Dec 29, 2023
Liang Zhao, Xiaocheng Feng, Xiachong Feng, Bing Qin, Ting Liu

Viaarxiv icon