Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xi Li

Phocus: Picking Valuable Research from a Sea of Citations


Jan 14, 2022
Xinrong Zhang, Zihou Ren, Xi Li, Shuqi Liu, Yunlong Deng, Yadi Xiao, Yuxing Han, Jiangtao Wen


  Access Paper or Ask Questions

CFNet: Learning Correlation Functions for One-Stage Panoptic Segmentation


Jan 13, 2022
Yifeng Chen, Wenqing Chu, Fangfang Wang, Ying Tai, Ran Yi, Zhenye Gan, Liang Yao, Chengjie Wang, Xi Li

* Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Test-Time Detection of Backdoor Triggers for Poisoned Deep Neural Networks


Dec 06, 2021
Xi Li, Zhen Xiang, David J. Miller, George Kesidis


  Access Paper or Ask Questions

Detecting Backdoor Attacks Against Point Cloud Classifiers


Oct 20, 2021
Zhen Xiang, David J. Miller, Siheng Chen, Xi Li, George Kesidis


  Access Paper or Ask Questions

MGH: Metadata Guided Hypergraph Modeling for Unsupervised Person Re-identification


Oct 12, 2021
Yiming Wu, Xintian Wu, Xi Li, Jian Tian

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Backdoor Attack and Defense for Deep Regression


Sep 06, 2021
Xi Li, George Kesidis, David J. Miller, Vladimir Lucic


  Access Paper or Ask Questions

Robust and Active Learning for Deep Neural Network Regression


Jul 28, 2021
Xi Li, George Kesidis, David J. Miller, Maxime Bergeron, Ryan Ferguson, Vladimir Lucic


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Deep Domain Adaptation and Tiny Object Detection Challenges, Techniques and Datasets


Jul 16, 2021
Muhammed Muzammul, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Multitask Identity-Aware Image Steganography via Minimax Optimization


Jul 13, 2021
Jiabao Cui, Pengyi Zhang, Songyuan Li, Liangli Zheng, Cuizhu Bao, Jupeng Xia, Xi Li

* Accepted to Transaction of Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

When Video Classification Meets Incremental Classes


Jun 30, 2021
Hanbin Zhao, Xin Qin, Shihao Su, Zibo Lin, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Class-based Expansion Learning For Image Classification


Jun 28, 2021
Hui Wang, Hanbin Zhao, Xi Li

* Accepted to Journal of IEEE Signal Processing Letters 

  Access Paper or Ask Questions

Attend and Select: A Segment Attention based Selection Mechanism for Microblog Hashtag Generation


Jun 06, 2021
Qianren Mao, Xi Li, Hao Peng, Bang Liu, Shu Guo, Jianxin Li, Lihong Wang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

VersatileGait: A Large-Scale Synthetic Gait Dataset Towards in-the-Wild Simulation


Jun 01, 2021
Pengyi Zhang, Huanzhang Dou, Wenhu Zhang, Yuhan Zhao, Songyuan Li, Zequn Qin, Xi Li

* We should have updated 2101.01394 but we did a new submission 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Timeline Length Selection for Flexible Timeline Summarization


May 29, 2021
Xi Li, Qianren Mao, Hao Peng, Hongdong Zhu, Jianxin Li, Zheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

A BIC based Mixture Model Defense against Data Poisoning Attacks on Classifiers


May 28, 2021
Xi Li, David J. Miller, Zhen Xiang, George Kesidis


  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances and Trends in Multimodal Deep Learning: A Review


May 24, 2021
Jabeen Summaira, Xi Li, Amin Muhammad Shoib, Songyuan Li, Jabbar Abdul


  Access Paper or Ask Questions

Video Frame Interpolation via Structure-Motion based Iterative Fusion


May 11, 2021
Xi Li, Meng Cao, Yingying Tang, Scott Johnston, Zhendong Hong, Huimin Ma, Jiulong Shan

* 4 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep RGB-D Saliency Detection with Depth-Sensitive Attention and Automatic Multi-Modal Fusion


Mar 22, 2021
Peng Sun, Wenhu Zhang, Huanyu Wang, Songyuan Li, Xi Li

* Accepted by CVPR2021, Oral 

  Access Paper or Ask Questions

PcmNet: Position-Sensitive Context Modeling Network for Temporal Action Localization


Mar 09, 2021
Xin Qin, Hanbin Zhao, Guangchen Lin, Hao Zeng, Songcen Xu, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation for Image Classification via Structure-Conditioned Adversarial Learning


Mar 04, 2021
Hui Wang, Jian Tian, Songyuan Li, Hanbin Zhao, Qi Tian, Fei Wu, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

VersatileGait: A Large-Scale Synthetic Gait Dataset with Fine-GrainedAttributes and Complicated Scenarios


Jan 05, 2021
Huanzhang Dou, Wenhu Zhang, Pengyi Zhang, Yuhan Zhao, Songyuan Li, Zequn Qin, Fei Wu, Lin Dong, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

FcaNet: Frequency Channel Attention Networks


Dec 23, 2020
Zequn Qin, Pengyi Zhang, Fei Wu, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Generate Content-Aware Dynamic Detectors


Dec 08, 2020
Junyi Feng, Jiashen Hua, Baisheng Lai, Jianqiang Huang, Xi Li, Xian-sheng Hua

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TextRay: Contour-based Geometric Modeling for Arbitrary-shaped Scene Text Detection


Aug 12, 2020
Fangfang Wang, Yifeng Chen, Fei Wu, Xi Li

* Accepted to ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Memory Efficient Class-Incremental Learning for Image Classification


Aug 04, 2020
Hanbin Zhao, Hui Wang, Yongjian Fu, Fei Wu, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

What and Where: Learn to Plug Adapters via NAS for Multi-Domain Learning


Jul 24, 2020
Hanbin Zhao, Hao Zeng, Xin Qin, Yongjian Fu, Hui Wang, Bourahla Omar, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

A Multi-Semantic Metapath Model for Large Scale Heterogeneous Network Representation Learning


Jul 19, 2020
Xuandong Zhao, Jinbao Xue, Jin Yu, Xi Li, Hongxia Yang

* Part of this work was carried out while the first author interned at Alibaba 

  Access Paper or Ask Questions