Alert button
Picture for Ming Zhu

Ming Zhu

Alert button

InfiAgent-DABench: Evaluating Agents on Data Analysis Tasks

Jan 10, 2024
Xueyu Hu, Ziyu Zhao, Shuang Wei, Ziwei Chai, Guoyin Wang, Xuwu Wang, Jing Su, Jingjing Xu, Ming Zhu, Yao Cheng, Jianbo Yuan, Kun Kuang, Yang Yang, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Automatic Instruction Optimization for Open-source LLM Instruction Tuning

Nov 22, 2023
Yilun Liu, Shimin Tao, Xiaofeng Zhao, Ming Zhu, Wenbing Ma, Junhao Zhu, Chang Su, Yutai Hou, Miao Zhang, Min Zhang, Hongxia Ma, Li Zhang, Hao Yang, Yanfei Jiang

Viaarxiv icon

Mental Health Diagnosis in the Digital Age: Harnessing Sentiment Analysis on Social Media Platforms upon Ultra-Sparse Feature Content

Nov 09, 2023
Haijian Shao, Ming Zhu, Shengjie Zhai

Viaarxiv icon

Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning

Apr 25, 2023
Xiao-Yang Liu, Ziyi Xia, Hongyang Yang, Jiechao Gao, Daochen Zha, Ming Zhu, Christina Dan Wang, Zhaoran Wang, Jian Guo

Figure 1 for Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning
Figure 2 for Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning
Figure 3 for Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning
Figure 4 for Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Deep Reinforcement Learning for Traffic Light Control in Intelligent Transportation Systems

Feb 04, 2023
Xiao-Yang Liu, Ming Zhu, Sem Borst, Anwar Walid

Figure 1 for Deep Reinforcement Learning for Traffic Light Control in Intelligent Transportation Systems
Figure 2 for Deep Reinforcement Learning for Traffic Light Control in Intelligent Transportation Systems
Figure 3 for Deep Reinforcement Learning for Traffic Light Control in Intelligent Transportation Systems
Figure 4 for Deep Reinforcement Learning for Traffic Light Control in Intelligent Transportation Systems
Viaarxiv icon

KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation

Jan 30, 2023
Zhanglin Wu, Min Zhang, Ming Zhu, Yinglu Li, Ting Zhu, Hao Yang, Song Peng, Ying Qin

Figure 1 for KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation
Figure 2 for KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation
Figure 3 for KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation
Figure 4 for KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation
Viaarxiv icon

XLCoST: A Benchmark Dataset for Cross-lingual Code Intelligence

Jun 16, 2022
Ming Zhu, Aneesh Jain, Karthik Suresh, Roshan Ravindran, Sindhu Tipirneni, Chandan K. Reddy

Figure 1 for XLCoST: A Benchmark Dataset for Cross-lingual Code Intelligence
Figure 2 for XLCoST: A Benchmark Dataset for Cross-lingual Code Intelligence
Figure 3 for XLCoST: A Benchmark Dataset for Cross-lingual Code Intelligence
Figure 4 for XLCoST: A Benchmark Dataset for Cross-lingual Code Intelligence
Viaarxiv icon

StructCoder: Structure-Aware Transformer for Code Generation

Jun 10, 2022
Sindhu Tipirneni, Ming Zhu, Chandan K. Reddy

Figure 1 for StructCoder: Structure-Aware Transformer for Code Generation
Figure 2 for StructCoder: Structure-Aware Transformer for Code Generation
Figure 3 for StructCoder: Structure-Aware Transformer for Code Generation
Figure 4 for StructCoder: Structure-Aware Transformer for Code Generation
Viaarxiv icon

A Dataset And Benchmark Of Underwater Object Detection For Robot Picking

Jun 10, 2021
Chongwei Liu, Haojie Li, Shuchang Wang, Ming Zhu, Dong Wang, Xin Fan, Zhihui Wang

Figure 1 for A Dataset And Benchmark Of Underwater Object Detection For Robot Picking
Figure 2 for A Dataset And Benchmark Of Underwater Object Detection For Robot Picking
Figure 3 for A Dataset And Benchmark Of Underwater Object Detection For Robot Picking
Figure 4 for A Dataset And Benchmark Of Underwater Object Detection For Robot Picking
Viaarxiv icon

Convolutional Graph-Tensor Net for Graph Data Completion

Mar 07, 2021
Xiao-Yang Liu, Ming Zhu

Figure 1 for Convolutional Graph-Tensor Net for Graph Data Completion
Figure 2 for Convolutional Graph-Tensor Net for Graph Data Completion
Figure 3 for Convolutional Graph-Tensor Net for Graph Data Completion
Figure 4 for Convolutional Graph-Tensor Net for Graph Data Completion
Viaarxiv icon