The Field-of-View Constraint of Markers for Mobile Robot with Pan-Tilt Camera

Sep 24, 2019
Hongxuan Ma, Wei Zou, Zheng Zhu, Siyang Sun, Zhaobing Kang


  Access Model/Code and Paper
Multiple receptive fields and small-object-focusing weakly-supervised segmentation network for fast object detection

May 22, 2019
Siyang Sun, Yingjie Yin, Xingang Wang, De Xu, Yuan Zhao, Haifeng Shen


  Access Model/Code and Paper
Multi-loss-aware Channel Pruning of Deep Networks

Feb 27, 2019
Yiming Hu, Siyang Sun, Jianquan Li, Jiagang Zhu, Xingang Wang, Qingyi Gu

* 4 pages, 2 figures 

  Access Model/Code and Paper
A novel channel pruning method for deep neural network compression

May 29, 2018
Yiming Hu, Siyang Sun, Jianquan Li, Xingang Wang, Qingyi Gu


  Access Model/Code and Paper