Alert button
Picture for Zechao Li

Zechao Li

Alert button

Spatial Structure Constraints for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Jan 20, 2024
Tao Chen, Yazhou Yao, Xingguo Huang, Zechao Li, Liqiang Nie, Jinhui Tang

Viaarxiv icon

Context Disentangling and Prototype Inheriting for Robust Visual Grounding

Dec 19, 2023
Wei Tang, Liang Li, Xuejing Liu, Lu Jin, Jinhui Tang, Zechao Li

Viaarxiv icon

What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?

Nov 13, 2023
Xuejing Liu, Wei Tang, Xinzhe Ni, Jinghui Lu, Rui Zhao, Zechao Li, Fei Tan

Figure 1 for What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?
Figure 2 for What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?
Figure 3 for What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?
Figure 4 for What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?
Viaarxiv icon

Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples

Nov 10, 2023
Ziye Fang, Xin Jiang, Hao Tang, Zechao Li

Figure 1 for Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples
Figure 2 for Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples
Figure 3 for Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples
Figure 4 for Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples
Viaarxiv icon

Delving into Multimodal Prompting for Fine-grained Visual Classification

Sep 16, 2023
Xin Jiang, Hao Tang, Junyao Gao, Xiaoyu Du, Shengfeng He, Zechao Li

Figure 1 for Delving into Multimodal Prompting for Fine-grained Visual Classification
Figure 2 for Delving into Multimodal Prompting for Fine-grained Visual Classification
Figure 3 for Delving into Multimodal Prompting for Fine-grained Visual Classification
Figure 4 for Delving into Multimodal Prompting for Fine-grained Visual Classification
Viaarxiv icon

DiffusionVMR: Diffusion Model for Video Moment Retrieval

Aug 29, 2023
Henghao Zhao, Kevin Qinghong Lin, Rui Yan, Zechao Li

Figure 1 for DiffusionVMR: Diffusion Model for Video Moment Retrieval
Figure 2 for DiffusionVMR: Diffusion Model for Video Moment Retrieval
Figure 3 for DiffusionVMR: Diffusion Model for Video Moment Retrieval
Figure 4 for DiffusionVMR: Diffusion Model for Video Moment Retrieval
Viaarxiv icon

M$^3$Net: Multi-view Encoding, Matching, and Fusion for Few-shot Fine-grained Action Recognition

Aug 06, 2023
Hao Tang, Jun Liu, Shuanglin Yan, Rui Yan, Zechao Li, Jinhui Tang

Figure 1 for M$^3$Net: Multi-view Encoding, Matching, and Fusion for Few-shot Fine-grained Action Recognition
Figure 2 for M$^3$Net: Multi-view Encoding, Matching, and Fusion for Few-shot Fine-grained Action Recognition
Figure 3 for M$^3$Net: Multi-view Encoding, Matching, and Fusion for Few-shot Fine-grained Action Recognition
Figure 4 for M$^3$Net: Multi-view Encoding, Matching, and Fusion for Few-shot Fine-grained Action Recognition
Viaarxiv icon

Training-Free Instance Segmentation from Semantic Image Segmentation Masks

Aug 02, 2023
Yuchen Shen, Dong Zhang, Yuhui Zheng, Zechao Li, Liyong Fu, Qiaolin Ye

Figure 1 for Training-Free Instance Segmentation from Semantic Image Segmentation Masks
Figure 2 for Training-Free Instance Segmentation from Semantic Image Segmentation Masks
Figure 3 for Training-Free Instance Segmentation from Semantic Image Segmentation Masks
Figure 4 for Training-Free Instance Segmentation from Semantic Image Segmentation Masks
Viaarxiv icon

The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results

May 12, 2023
Jian Zhao, Jianan Li, Lei Jin, Jiaming Chu, Zhihao Zhang, Jun Wang, Jiangqiang Xia, Kai Wang, Yang Liu, Sadaf Gulshad, Jiaojiao Zhao, Tianyang Xu, Xuefeng Zhu, Shihan Liu, Zheng Zhu, Guibo Zhu, Zechao Li, Zheng Wang, Baigui Sun, Yandong Guo, Shin ichi Satoh, Junliang Xing, Jane Shen Shengmei

Figure 1 for The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results
Figure 2 for The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results
Figure 3 for The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results
Viaarxiv icon

Exploring Effective Factors for Improving Visual In-Context Learning

Apr 10, 2023
Yanpeng Sun, Qiang Chen, Jian Wang, Jingdong Wang, Zechao Li

Figure 1 for Exploring Effective Factors for Improving Visual In-Context Learning
Figure 2 for Exploring Effective Factors for Improving Visual In-Context Learning
Figure 3 for Exploring Effective Factors for Improving Visual In-Context Learning
Figure 4 for Exploring Effective Factors for Improving Visual In-Context Learning
Viaarxiv icon