Alert button
Picture for Qingshan Liu

Qingshan Liu

Alert button

Defenses in Adversarial Machine Learning: A Survey

Dec 13, 2023
Baoyuan Wu, Shaokui Wei, Mingli Zhu, Meixi Zheng, Zihao Zhu, Mingda Zhang, Hongrui Chen, Danni Yuan, Li Liu, Qingshan Liu

Figure 1 for Defenses in Adversarial Machine Learning: A Survey
Figure 2 for Defenses in Adversarial Machine Learning: A Survey
Figure 3 for Defenses in Adversarial Machine Learning: A Survey
Figure 4 for Defenses in Adversarial Machine Learning: A Survey
Viaarxiv icon

FRNet: Frustum-Range Networks for Scalable LiDAR Segmentation

Dec 07, 2023
Xiang Xu, Lingdong Kong, Hui Shuai, Qingshan Liu

Viaarxiv icon

Transcending Forgery Specificity with Latent Space Augmentation for Generalizable Deepfake Detection

Nov 19, 2023
Zhiyuan Yan, Yuhao Luo, Siwei Lyu, Qingshan Liu, Baoyuan Wu

Figure 1 for Transcending Forgery Specificity with Latent Space Augmentation for Generalizable Deepfake Detection
Figure 2 for Transcending Forgery Specificity with Latent Space Augmentation for Generalizable Deepfake Detection
Figure 3 for Transcending Forgery Specificity with Latent Space Augmentation for Generalizable Deepfake Detection
Figure 4 for Transcending Forgery Specificity with Latent Space Augmentation for Generalizable Deepfake Detection
Viaarxiv icon

Teacher Agent: A Non-Knowledge Distillation Method for Rehearsal-based Video Incremental Learning

Jun 01, 2023
Shengqin Jiang, Yaoyu Fang, Haokui Zhang, Peng Wang, Yuankai Qi, Qingshan Liu

Figure 1 for Teacher Agent: A Non-Knowledge Distillation Method for Rehearsal-based Video Incremental Learning
Figure 2 for Teacher Agent: A Non-Knowledge Distillation Method for Rehearsal-based Video Incremental Learning
Figure 3 for Teacher Agent: A Non-Knowledge Distillation Method for Rehearsal-based Video Incremental Learning
Figure 4 for Teacher Agent: A Non-Knowledge Distillation Method for Rehearsal-based Video Incremental Learning
Viaarxiv icon

Crowd Counting with Online Knowledge Learning

Mar 18, 2023
Shengqin Jiang, Bowen Li, Fengna Cheng, Qingshan Liu

Figure 1 for Crowd Counting with Online Knowledge Learning
Figure 2 for Crowd Counting with Online Knowledge Learning
Figure 3 for Crowd Counting with Online Knowledge Learning
Figure 4 for Crowd Counting with Online Knowledge Learning
Viaarxiv icon

Adversarial Machine Learning: A Systematic Survey of Backdoor Attack, Weight Attack and Adversarial Example

Feb 19, 2023
Baoyuan Wu, Li Liu, Zihao Zhu, Qingshan Liu, Zhaofeng He, Siwei Lyu

Figure 1 for Adversarial Machine Learning: A Systematic Survey of Backdoor Attack, Weight Attack and Adversarial Example
Figure 2 for Adversarial Machine Learning: A Systematic Survey of Backdoor Attack, Weight Attack and Adversarial Example
Figure 3 for Adversarial Machine Learning: A Systematic Survey of Backdoor Attack, Weight Attack and Adversarial Example
Figure 4 for Adversarial Machine Learning: A Systematic Survey of Backdoor Attack, Weight Attack and Adversarial Example
Viaarxiv icon

A Unified Object Counting Network with Object Occupation Prior

Dec 29, 2022
Shengqin Jiang, Qing Wang, Fengna Cheng, Yuankai Qi, Qingshan Liu

Figure 1 for A Unified Object Counting Network with Object Occupation Prior
Figure 2 for A Unified Object Counting Network with Object Occupation Prior
Figure 3 for A Unified Object Counting Network with Object Occupation Prior
Figure 4 for A Unified Object Counting Network with Object Occupation Prior
Viaarxiv icon

PointAttN: You Only Need Attention for Point Cloud Completion

Mar 16, 2022
Jun Wang, Ying Cui, Dongyan Guo, Junxia Li, Qingshan Liu, Chunhua Shen

Figure 1 for PointAttN: You Only Need Attention for Point Cloud Completion
Figure 2 for PointAttN: You Only Need Attention for Point Cloud Completion
Figure 3 for PointAttN: You Only Need Attention for Point Cloud Completion
Figure 4 for PointAttN: You Only Need Attention for Point Cloud Completion
Viaarxiv icon

Adaptively Multi-view and Temporal Fusing Transformer for 3D Human Pose Estimation

Oct 11, 2021
Hui Shuai, Lele Wu, Qingshan Liu

Figure 1 for Adaptively Multi-view and Temporal Fusing Transformer for 3D Human Pose Estimation
Figure 2 for Adaptively Multi-view and Temporal Fusing Transformer for 3D Human Pose Estimation
Figure 3 for Adaptively Multi-view and Temporal Fusing Transformer for 3D Human Pose Estimation
Figure 4 for Adaptively Multi-view and Temporal Fusing Transformer for 3D Human Pose Estimation
Viaarxiv icon

Unsupervised Spatial-spectral Network Learning for Hyperspectral Compressive Snapshot Reconstruction

Dec 18, 2020
Yubao Sun, Ying Yang, Qingshan Liu, Mohan Kankanhalli

Figure 1 for Unsupervised Spatial-spectral Network Learning for Hyperspectral Compressive Snapshot Reconstruction
Figure 2 for Unsupervised Spatial-spectral Network Learning for Hyperspectral Compressive Snapshot Reconstruction
Figure 3 for Unsupervised Spatial-spectral Network Learning for Hyperspectral Compressive Snapshot Reconstruction
Figure 4 for Unsupervised Spatial-spectral Network Learning for Hyperspectral Compressive Snapshot Reconstruction
Viaarxiv icon