Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qing He

ConRPG: Paraphrase Generation using Contexts as Regularizer


Sep 01, 2021
Yuxian Meng, Xiang Ao, Qing He, Xiaofei Sun, Qinghong Han, Fei Wu, Chun fan, Jiwei Li

* To appear at EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Follow the Prophet: Accurate Online Conversion Rate Prediction in the Face of Delayed Feedback


Aug 13, 2021
Haoming Li, Feiyang Pan, Xiang Ao, Zhao Yang, Min Lu, Junwei Pan, Dapeng Liu, Lei Xiao, Qing He

* In Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR '21), July 11--15, 2021, Virtual Event, Canada. ACM, New York, NY, USA, 5 pages. https://doi.org/10.1145/3404835.3463045 

  Access Paper or Ask Questions

GuideBoot: Guided Bootstrap for Deep Contextual Bandits


Jul 18, 2021
Feiyang Pan, Haoming Li, Xiang Ao, Wei Wang, Yanrong Kang, Ao Tan, Qing He

* WWW-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Direct speech-to-speech translation with discrete units


Jul 12, 2021
Ann Lee, Peng-Jen Chen, Changhan Wang, Jiatao Gu, Xutai Ma, Adam Polyak, Yossi Adi, Qing He, Yun Tang, Juan Pino, Wei-Ning Hsu


  Access Paper or Ask Questions

ChineseBERT: Chinese Pretraining Enhanced by Glyph and Pinyin Information


Jun 30, 2021
Zijun Sun, Xiaoya Li, Xiaofei Sun, Yuxian Meng, Xiang Ao, Qing He, Fei Wu, Jiwei Li

* To appear at ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Subdomain Adaptation Network for Image Classification


Jun 17, 2021
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang, Guolin Ke, Jingwu Chen, Jiang Bian, Hui Xiong, Qing He

* published on TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

AMA-GCN: Adaptive Multi-layer Aggregation Graph Convolutional Network for Disease Prediction


Jun 16, 2021
Hao Chen, Fuzhen Zhuang, Li Xiao, Ling Ma, Haiyan Liu, Ruifang Zhang, Huiqin Jiang, Qing He


  Access Paper or Ask Questions

Transfer-Meta Framework for Cross-domain Recommendation to Cold-Start Users


May 11, 2021
Yongchun Zhu, Kaikai Ge, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Dongbo Xi, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He

* 5 pages, accepted by SIGIR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-rate attention architecture for fast streamable Text-to-speech spectrum modeling


Apr 01, 2021
Qing He, Zhiping Xiu, Thilo Koehler, Jilong Wu


  Access Paper or Ask Questions

Combat Data Shift in Few-shot Learning with Knowledge Graph


Feb 26, 2021
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiangliang Zhang, Zhiyuan Qi, Zhiping Shi, Qing He

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FBWave: Efficient and Scalable Neural Vocoders for Streaming Text-To-Speech on the Edge


Nov 25, 2020
Bichen Wu, Qing He, Peizhao Zhang, Thilo Koehler, Kurt Keutzer, Peter Vajda


  Access Paper or Ask Questions

Trust the Model When It Is Confident: Masked Model-based Actor-Critic


Oct 10, 2020
Feiyang Pan, Jia He, Dandan Tu, Qing He

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling the Field Value Variations and Field Interactions Simultaneously for Fraud Detection


Aug 08, 2020
Dongbo Xi, Bowen Song, Fuzhen Zhuang, Yongchun Zhu, Shuai Chen, Tianyi Zhang, Yuan Qi, Qing He

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Knowledge Graph-Based Recommender Systems


Feb 28, 2020
Qingyu Guo, Fuzhen Zhuang, Chuan Qin, Hengshu Zhu, Xing Xie, Hui Xiong, Qing He

* 17 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Transfer Learning


Dec 17, 2019
Fuzhen Zhuang, Zhiyuan Qi, Keyu Duan, Dongbo Xi, Yongchun Zhu, Hengshu Zhu, Hui Xiong, Qing He

* 27 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning Toolkit: Primers and Benchmarks


Nov 20, 2019
Fuzhen Zhuang, Keyu Duan, Tongjia Guo, Yongchun Zhu, Dongbo Xi, Zhiyuan Qi, Qing He

* A Transfer Learning Toolkit 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Adaptive Kernelization for Nonlinear Max-margin Multi-view Learning


Oct 11, 2019
Changying Du, Jia He, Changde Du, Fuzhen Zhuang, Qing He, Guoping Long

* Multi-view learning, Adaptive kernel, Maximum margin learning, Linear scalability, Dirichlet process Gaussian mixtures, Bayesian inference, Data augmentation, Hamiltonian Monte Carlo 

  Access Paper or Ask Questions

Learning beyond Predefined Label Space via Bayesian Nonparametric Topic Modelling


Oct 10, 2019
Changying Du, Fuzhen Zhuang, Jia He, Qing He, Guoping Long

* Learning beyond predefined labels; Generalized zero-shot learning; Semi-supervised learning; Generative model; Nonparametric Bayesian learning; Hierarchical Dirichlet process; Topic modelling; Collapsed Gibbs sampling 

  Access Paper or Ask Questions

Detection of Malfunctioning Smart Electricity Meter


Jul 26, 2019
Ming Liu, Dongpeng Liu, Guangyu Sun, Yi Zhao, Duolin Wang, Fangxing Liu, Xiang Fang, Qing He, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Towards reliable and fair probabilistic predictions: field-aware calibration with neural networks


May 28, 2019
Feiyang Pan, Xiang Ao, Pingzhong Tang, Min Lu, Dapeng Liu, Qing He


  Access Paper or Ask Questions

Atom Responding Machine for Dialog Generation


May 15, 2019
Ganbin Zhou, Ping Luo, Jingwu Chen, Fen Lin, Leyu Lin, Qing He


  Access Paper or Ask Questions

Warm Up Cold-start Advertisements: Improving CTR Predictions via Learning to Learn ID Embeddings


Apr 25, 2019
Feiyang Pan, Shuokai Li, Xiang Ao, Pingzhong Tang, Qing He

* Accepted at SIGIR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Fast, Semi-Automatic Brain Structure Segmentation Algorithm for Magnetic Resonance Imaging


Apr 21, 2019
Kevin Karsch, Qing He, Ye Duan


  Access Paper or Ask Questions

Web Based Brain Volume Calculation for Magnetic Resonance Images


Apr 21, 2019
Kevin Karsch, Brian Grinstead, Qing He, Ye Duan


  Access Paper or Ask Questions

Policy Optimization with Model-based Explorations


Nov 18, 2018
Feiyang Pan, Qingpeng Cai, An-Xiang Zeng, Chun-Xiang Pan, Qing Da, Hualin He, Qing He, Pingzhong Tang

* Accepted at AAAI-19 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Neural Network for Extracting Knowledgeable Snippets and Documents


Aug 22, 2018
Ganbin Zhou, Rongyu Cao, Xiang Ao, Ping Luo, Fen Lin, Leyu Lin, Qing He


  Access Paper or Ask Questions

Policy Gradients for General Contextual Bandits


May 22, 2018
Feiyang Pan, Qingpeng Cai, Pingzhong Tang, Fuzhen Zhuang, Qing He


  Access Paper or Ask Questions

Free-rider Episode Screening via Dual Partition Model


May 19, 2018
Xiang Ao, Yang Liu, Zhen Huang, Luo Zuo, Qing He

* The 23rd International Conference on Database Systems for Advanced Applications(DASFAA 2018), 16 Pages 

  Access Paper or Ask Questions