Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liyao Xiang

Decentralized Multi-AGV Task Allocation based on Multi-Agent Reinforcement Learning with Information Potential Field Rewards


Aug 16, 2021
Mengyuan Li, Bin Guo, Jiangshan Zhang, Jiaqi Liu, Sicong Liu, Zhiwen Yu, Zhetao Li, Liyao Xiang


  Access Paper or Ask Questions

Privacy Threats Analysis to Secure Federated Learning


Jun 24, 2021
Yuchen Li, Yifan Bao, Liyao Xiang, Junhan Liu, Cen Chen, Li Wang, Xinbing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Improved Matrix Gaussian Mechanism for Differential Privacy


Apr 30, 2021
Jungang Yang, Liyao Xiang, Weiting Li, Wei Liu, Xinbing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Privacy-Preserving Federated Learning on Partitioned Attributes


Apr 29, 2021
Shuang Zhang, Liyao Xiang, Xi Yu, Pengzhi Chu, Yingqi Chen, Chen Cen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Distributional Robustness Certificate by Randomized Smoothing


Oct 21, 2020
Jungang Yang, Liyao Xiang, Ruidong Chen, Yukun Wang, Wei Wang, Xinbing Wang


  Access Paper or Ask Questions

High-Order Relation Construction and Mining for Graph Matching


Oct 09, 2020
Hui Xu, Liyao Xiang, Youmin Le, Xiaoying Gan, Yuting Jia, Luoyi Fu, Xinbing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Achieving Adversarial Robustness via Sparsity


Sep 11, 2020
Shufan Wang, Ningyi Liao, Liyao Xiang, Nanyang Ye, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Rotation-Equivariant Neural Networks for Privacy Protection


Jun 21, 2020
Hao Zhang, Yiting Chen, Haotian Ma, Xu Cheng, Qihan Ren, Liyao Xiang, Jie Shi, Quanshi Zhang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.08365 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Quaternion Features for Privacy Protection


Mar 18, 2020
Hao Zhang, Yiting Chen, Liyao Xiang, Haotian Ma, Jie Shi, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Preventing Information Leakage with Neural Architecture Search


Dec 18, 2019
Shuang Zhang, Liyao Xiang, Congcong Li, Yixuan Wang, Zeyu Liu, Quanshi Zhang, Bo Li

* 14 pages, 6 figures, submitted to Mobihoc 2020 and is under review 

  Access Paper or Ask Questions

Complex-Valued Neural Networks for Privacy Protection


Jan 28, 2019
Liyao Xiang, Haotian Ma, Hao Zhang, Yifan Zhang, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions