Alert button
Picture for Lin Ju

Lin Ju

Alert button

AntBatchInfer: Elastic Batch Inference in the Kubernetes Cluster

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Siyuan Li, Youshao Xiao, Fanzhuang Meng, Lin Ju, Lei Liang, Lin Wang, Jun Zhou

Viaarxiv icon

AntDT: A Self-Adaptive Distributed Training Framework for Leader and Straggler Nodes

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Youshao Xiao, Lin Ju, Zhenglei Zhou, Siyuan Li, Zhaoxin Huan, Dalong Zhang, Rujie Jiang, Lin Wang, Xiaolu Zhang, Lei Liang, Jun Zhou

Viaarxiv icon

M2-Encoder: Advancing Bilingual Image-Text Understanding by Large-scale Efficient Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Qingpei Guo, Furong Xu, Hanxiao Zhang, Wang Ren, Ziping Ma, Lin Ju, Jian Wang, Jingdong Chen, Ming Yang

Viaarxiv icon

G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Youshao Xiao, Shangchun Zhao, Zhenglei Zhou, Zhaoxin Huan, Lin Ju, Xiaolu Zhang, Lin Wang, Jun Zhou

Figure 1 for G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems
Figure 2 for G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems
Figure 3 for G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems
Figure 4 for G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems
Viaarxiv icon

An Adaptive Placement and Parallelism Framework for Accelerating RLHF Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Youshao Xiao, Weichang Wu, Zhenglei Zhou, Fagui Mao, Shangchun Zhao, Lin Ju, Lei Liang, Xiaolu Zhang, Jun Zhou

Viaarxiv icon

Rethinking Memory and Communication Cost for Efficient Large Language Model Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Chan Wu, Hanxiao Zhang, Lin Ju, Jinjing Huang, Youshao Xiao, Zhaoxin Huan, Siyuan Li, Fanzhuang Meng, Lei Liang, Xiaolu Zhang, Jun Zhou

Figure 1 for Rethinking Memory and Communication Cost for Efficient Large Language Model Training
Figure 2 for Rethinking Memory and Communication Cost for Efficient Large Language Model Training
Figure 3 for Rethinking Memory and Communication Cost for Efficient Large Language Model Training
Figure 4 for Rethinking Memory and Communication Cost for Efficient Large Language Model Training
Viaarxiv icon

Trust in AutoML: Exploring Information Needs for Establishing Trust in Automated Machine Learning Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2020
Jaimie Drozdal, Justin Weisz, Dakuo Wang, Gaurav Dass, Bingsheng Yao, Changruo Zhao, Michael Muller, Lin Ju, Hui Su

Figure 1 for Trust in AutoML: Exploring Information Needs for Establishing Trust in Automated Machine Learning Systems
Figure 2 for Trust in AutoML: Exploring Information Needs for Establishing Trust in Automated Machine Learning Systems
Figure 3 for Trust in AutoML: Exploring Information Needs for Establishing Trust in Automated Machine Learning Systems
Figure 4 for Trust in AutoML: Exploring Information Needs for Establishing Trust in Automated Machine Learning Systems
Viaarxiv icon