Alert button
Picture for Kaiyi Ji

Kaiyi Ji

Alert button

Fair Resource Allocation in Multi-Task Learning

Feb 23, 2024
Hao Ban, Kaiyi Ji

Viaarxiv icon

Discriminative Adversarial Unlearning

Feb 13, 2024
Rohan Sharma, Shijie Zhou, Kaiyi Ji, Changyou Chen

Viaarxiv icon

Achieving ${O}(ε^{-1.5})$ Complexity in Hessian/Jacobian-free Stochastic Bilevel Optimization

Dec 20, 2023
Yifan Yang, Peiyao Xiao, Kaiyi Ji

Viaarxiv icon

Non-Convex Bilevel Optimization with Time-Varying Objective Functions

Aug 07, 2023
Sen Lin, Daouda Sow, Kaiyi Ji, Yingbin Liang, Ness Shroff

Viaarxiv icon

SimFBO: Towards Simple, Flexible and Communication-efficient Federated Bilevel Learning

Jun 12, 2023
Yifan Yang, Peiyao Xiao, Kaiyi Ji

Viaarxiv icon

Direction-oriented Multi-objective Learning: Simple and Provable Stochastic Algorithms

May 28, 2023
Peiyao Xiao, Hao Ban, Kaiyi Ji

Figure 1 for Direction-oriented Multi-objective Learning: Simple and Provable Stochastic Algorithms
Figure 2 for Direction-oriented Multi-objective Learning: Simple and Provable Stochastic Algorithms
Figure 3 for Direction-oriented Multi-objective Learning: Simple and Provable Stochastic Algorithms
Figure 4 for Direction-oriented Multi-objective Learning: Simple and Provable Stochastic Algorithms
Viaarxiv icon

Communication-Efficient Federated Hypergradient Computation via Aggregated Iterative Differentiation

Feb 23, 2023
Peiyao Xiao, Kaiyi Ji

Figure 1 for Communication-Efficient Federated Hypergradient Computation via Aggregated Iterative Differentiation
Figure 2 for Communication-Efficient Federated Hypergradient Computation via Aggregated Iterative Differentiation
Figure 3 for Communication-Efficient Federated Hypergradient Computation via Aggregated Iterative Differentiation
Figure 4 for Communication-Efficient Federated Hypergradient Computation via Aggregated Iterative Differentiation
Viaarxiv icon

Achieving Linear Speedup in Non-IID Federated Bilevel Learning

Feb 10, 2023
Minhui Huang, Dewei Zhang, Kaiyi Ji

Figure 1 for Achieving Linear Speedup in Non-IID Federated Bilevel Learning
Figure 2 for Achieving Linear Speedup in Non-IID Federated Bilevel Learning
Figure 3 for Achieving Linear Speedup in Non-IID Federated Bilevel Learning
Figure 4 for Achieving Linear Speedup in Non-IID Federated Bilevel Learning
Viaarxiv icon