Alert button
Picture for Jinhui Xu

Jinhui Xu

Alert button

Improved Analysis of Sparse Linear Regression in Local Differential Privacy Model

Oct 11, 2023
Liyang Zhu, Meng Ding, Vaneet Aggarwal, Jinhui Xu, Di Wang

Figure 1 for Improved Analysis of Sparse Linear Regression in Local Differential Privacy Model
Viaarxiv icon

Enhancing Detail Preservation for Customized Text-to-Image Generation: A Regularization-Free Approach

May 23, 2023
Yufan Zhou, Ruiyi Zhang, Tong Sun, Jinhui Xu

Figure 1 for Enhancing Detail Preservation for Customized Text-to-Image Generation: A Regularization-Free Approach
Figure 2 for Enhancing Detail Preservation for Customized Text-to-Image Generation: A Regularization-Free Approach
Figure 3 for Enhancing Detail Preservation for Customized Text-to-Image Generation: A Regularization-Free Approach
Figure 4 for Enhancing Detail Preservation for Customized Text-to-Image Generation: A Regularization-Free Approach
Viaarxiv icon

Shifted Diffusion for Text-to-image Generation

Nov 24, 2022
Yufan Zhou, Bingchen Liu, Yizhe Zhu, Xiao Yang, Changyou Chen, Jinhui Xu

Figure 1 for Shifted Diffusion for Text-to-image Generation
Figure 2 for Shifted Diffusion for Text-to-image Generation
Figure 3 for Shifted Diffusion for Text-to-image Generation
Figure 4 for Shifted Diffusion for Text-to-image Generation
Viaarxiv icon

Lafite2: Few-shot Text-to-Image Generation

Oct 25, 2022
Yufan Zhou, Chunyuan Li, Changyou Chen, Jianfeng Gao, Jinhui Xu

Figure 1 for Lafite2: Few-shot Text-to-Image Generation
Figure 2 for Lafite2: Few-shot Text-to-Image Generation
Figure 3 for Lafite2: Few-shot Text-to-Image Generation
Figure 4 for Lafite2: Few-shot Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

On Stability and Generalization of Bilevel Optimization Problem

Oct 05, 2022
Meng Ding, Mingxi Lei, Yunwen Lei, Di Wang, Jinhui Xu

Figure 1 for On Stability and Generalization of Bilevel Optimization Problem
Figure 2 for On Stability and Generalization of Bilevel Optimization Problem
Figure 3 for On Stability and Generalization of Bilevel Optimization Problem
Figure 4 for On Stability and Generalization of Bilevel Optimization Problem
Viaarxiv icon

On PAC Learning Halfspaces in Non-interactive Local Privacy Model with Public Unlabeled Data

Sep 17, 2022
Jinyan Su, Jinhui Xu, Di Wang

Figure 1 for On PAC Learning Halfspaces in Non-interactive Local Privacy Model with Public Unlabeled Data
Viaarxiv icon

Progressive Voronoi Diagram Subdivision: Towards A Holistic Geometric Framework for Exemplar-free Class-Incremental Learning

Jul 28, 2022
Chunwei Ma, Zhanghexuan Ji, Ziyun Huang, Yan Shen, Mingchen Gao, Jinhui Xu

Figure 1 for Progressive Voronoi Diagram Subdivision: Towards A Holistic Geometric Framework for Exemplar-free Class-Incremental Learning
Figure 2 for Progressive Voronoi Diagram Subdivision: Towards A Holistic Geometric Framework for Exemplar-free Class-Incremental Learning
Figure 3 for Progressive Voronoi Diagram Subdivision: Towards A Holistic Geometric Framework for Exemplar-free Class-Incremental Learning
Figure 4 for Progressive Voronoi Diagram Subdivision: Towards A Holistic Geometric Framework for Exemplar-free Class-Incremental Learning
Viaarxiv icon

Few-shot Learning as Cluster-induced Voronoi Diagrams: A Geometric Approach

Feb 05, 2022
Chunwei Ma, Ziyun Huang, Mingchen Gao, Jinhui Xu

Figure 1 for Few-shot Learning as Cluster-induced Voronoi Diagrams: A Geometric Approach
Figure 2 for Few-shot Learning as Cluster-induced Voronoi Diagrams: A Geometric Approach
Figure 3 for Few-shot Learning as Cluster-induced Voronoi Diagrams: A Geometric Approach
Figure 4 for Few-shot Learning as Cluster-induced Voronoi Diagrams: A Geometric Approach
Viaarxiv icon

Differentially Private $\ell_1$-norm Linear Regression with Heavy-tailed Data

Jan 10, 2022
Di Wang, Jinhui Xu

Viaarxiv icon

LAFITE: Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation

Dec 13, 2021
Yufan Zhou, Ruiyi Zhang, Changyou Chen, Chunyuan Li, Chris Tensmeyer, Tong Yu, Jiuxiang Gu, Jinhui Xu, Tong Sun

Figure 1 for LAFITE: Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation
Figure 2 for LAFITE: Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation
Figure 3 for LAFITE: Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation
Figure 4 for LAFITE: Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon