Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kaidi Xu

Efficient Micro-Structured Weight Unification and Pruning for Neural Network Compression


Jun 16, 2021
Sheng Lin, Wei Jiang, Wei Wang, Kaidi Xu, Yanzhi Wang, Shan Liu, Songnan Li

* 10 pages, 3 figures and 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Mixture of Robust Experts (MoRE): A Flexible Defense Against Multiple Perturbations


Apr 21, 2021
Hao Cheng, Kaidi Xu, Chenan Wang, Xue Lin, Bhavya Kailkhura, Ryan Goldhahn


  Access Paper or Ask Questions

Beta-CROWN: Efficient Bound Propagation with Per-neuron Split Constraints for Complete and Incomplete Neural Network Verification


Mar 11, 2021
Shiqi Wang, Huan Zhang, Kaidi Xu, Xue Lin, Suman Jana, Cho-Jui Hsieh, J. Zico Kolter

* Shiqi Wang, Huan Zhang and Kaidi Xu contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

On Fast Adversarial Robustness Adaptation in Model-Agnostic Meta-Learning


Feb 20, 2021
Ren Wang, Kaidi Xu, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Tsui-Wei Weng, Chuang Gan, Meng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Zeroth-Order Hybrid Gradient Descent: Towards A Principled Black-Box Optimization Framework


Dec 21, 2020
Pranay Sharma, Kaidi Xu, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Xue Lin, Pramod K. Varshney

* 27 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Complete: Enabling Complete Neural Network Verification with Rapid and Massively Parallel Incomplete Verifiers


Nov 27, 2020
Kaidi Xu, Huan Zhang, Shiqi Wang, Yihan Wang, Suman Jana, Xue Lin, Cho-Jui Hsieh


  Access Paper or Ask Questions

Iterative Algorithm Induced Deep-Unfolding Neural Networks: Precoding Design for Multiuser MIMO Systems


Jun 15, 2020
Qiyu Hu, Yunlong Cai, Qingjiang Shi, Kaidi Xu, Guanding Yu, Zhi Ding


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Perturbation Analysis on General Computational Graphs


Feb 28, 2020
Kaidi Xu, Zhouxing Shi, Huan Zhang, Minlie Huang, Kai-Wei Chang, Bhavya Kailkhura, Xue Lin, Cho-Jui Hsieh


  Access Paper or Ask Questions

Defending against Backdoor Attack on Deep Neural Networks


Feb 26, 2020
Hao Cheng, Kaidi Xu, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Pu Zhao, Xue Lin

* Accepted by KDD 2019 AdvML workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Towards an Efficient and General Framework of Robust Training for Graph Neural Networks


Feb 25, 2020
Kaidi Xu, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Mengshu Sun, Caiwen Ding, Bhavya Kailkhura, Xue Lin

* Accepted by ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Light-weight Calibrator: a Separable Component for Unsupervised Domain Adaptation


Nov 28, 2019
Shaokai Ye, Kailu Wu, Mu Zhou, Yunfei Yang, Sia huat Tan, Kaidi Xu, Jiebo Song, Chenglong Bao, Kaisheng Ma


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial T-shirt! Evading Person Detectors in A Physical World


Nov 27, 2019
Kaidi Xu, Gaoyuan Zhang, Sijia Liu, Quanfu Fan, Mengshu Sun, Hongge Chen, Pin-Yu Chen, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Evading Real-Time Person Detectors by Adversarial T-shirt


Oct 18, 2019
Kaidi Xu, Gaoyuan Zhang, Sijia Liu, Quanfu Fan, Mengshu Sun, Hongge Chen, Pin-Yu Chen, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

ZO-AdaMM: Zeroth-Order Adaptive Momentum Method for Black-Box Optimization


Oct 16, 2019
Xiangyi Chen, Sijia Liu, Kaidi Xu, Xingguo Li, Xue Lin, Mingyi Hong, David Cox


  Access Paper or Ask Questions

Min-Max Optimization without Gradients: Convergence and Applications to Adversarial ML


Sep 30, 2019
Sijia Liu, Songtao Lu, Xiangyi Chen, Yao Feng, Kaidi Xu, Abdullah Al-Dujaili, Minyi Hong, Una-May Obelilly


  Access Paper or Ask Questions

REQ-YOLO: A Resource-Aware, Efficient Quantization Framework for Object Detection on FPGAs


Sep 29, 2019
Caiwen Ding, Shuo Wang, Ning Liu, Kaidi Xu, Yanzhi Wang, Yun Liang


  Access Paper or Ask Questions

On the Design of Black-box Adversarial Examples by Leveraging Gradient-free Optimization and Operator Splitting Method


Jul 26, 2019
Pu Zhao, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Nghia Hoang, Kaidi Xu, Bhavya Kailkhura, Xue Lin

* accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Topology Attack and Defense for Graph Neural Networks: An Optimization Perspective


Jun 10, 2019
Kaidi Xu, Hongge Chen, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Tsui-Wei Weng, Mingyi Hong, Xue Lin

* Accepted by IJCAI 2019, the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Brain-inspired reverse adversarial examples


May 28, 2019
Shaokai Ye, Sia Huat Tan, Kaidi Xu, Yanzhi Wang, Chenglong Bao, Kaisheng Ma

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting Adversarial Examples by Activation Promotion and Suppression


Apr 03, 2019
Kaidi Xu, Sijia Liu, Gaoyuan Zhang, Mengshu Sun, Pu Zhao, Quanfu Fan, Chuang Gan, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Progressive DNN Compression: A Key to Achieve Ultra-High Weight Pruning and Quantization Rates using ADMM


Mar 30, 2019
Shaokai Ye, Xiaoyu Feng, Tianyun Zhang, Xiaolong Ma, Sheng Lin, Zhengang Li, Kaidi Xu, Wujie Wen, Sijia Liu, Jian Tang, Makan Fardad, Xue Lin, Yongpan Liu, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Second Rethinking of Network Pruning in the Adversarial Setting


Mar 29, 2019
Shaokai Ye, Kaidi Xu, Sijia Liu, Hao Cheng, Jan-Henrik Lambrechts, Huan Zhang, Aojun Zhou, Kaisheng Ma, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Weight Pruning of Deep Neural Networks using ADMM


Nov 04, 2018
Shaokai Ye, Tianyun Zhang, Kaiqi Zhang, Jiayu Li, Kaidi Xu, Yunfei Yang, Fuxun Yu, Jian Tang, Makan Fardad, Sijia Liu, Xiang Chen, Xue Lin, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Structured Adversarial Attack: Towards General Implementation and Better Interpretability


Oct 04, 2018
Kaidi Xu, Sijia Liu, Pu Zhao, Pin-Yu Chen, Huan Zhang, Quanfu Fan, Deniz Erdogmus, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions