Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Yang

Offline Reinforcement Learning with Value-based Episodic Memory


Oct 19, 2021
Xiaoteng Ma, Yiqin Yang, Hao Hu, Qihan Liu, Jun Yang, Chongjie Zhang, Qianchuan Zhao, Bin Liang


  Access Paper or Ask Questions

Boosting the Convergence of Reinforcement Learning-based Auto-pruning Using Historical Data


Jul 16, 2021
Jiandong Mu, Mengdi Wang, Feiwen Zhu, Jun Yang, Wei Lin, Wei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

1$\times$N Block Pattern for Network Sparsity


Jun 15, 2021
Mingbao Lin, Yuchao Li, Yuxin Zhang, Bohong Chen, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Average-Reward Reinforcement Learning with Trust Region Methods


Jun 07, 2021
Xiaoteng Ma, Xiaohang Tang, Li Xia, Jun Yang, Qianchuan Zhao

* Accepted by IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Believe What You See: Implicit Constraint Approach for Offline Multi-Agent Reinforcement Learning


Jun 07, 2021
Yiqin Yang, Xiaoteng Ma, Chenghao Li, Zewu Zheng, Qiyuan Zhang, Gao Huang, Jun Yang, Qianchuan Zhao

* The first two authors contributed equally to the work 

  Access Paper or Ask Questions

You Only Compress Once: Towards Effective and Elastic BERT Compression via Exploit-Explore Stochastic Nature Gradient


Jun 04, 2021
Shaokun Zhang, Xiawu Zheng, Chenyi Yang, Yuchao Li, Yan Wang, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji

* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Celebrating Diversity in Shared Multi-Agent Reinforcement Learning


Jun 04, 2021
Chenghao Li, Chengjie WU, Tonghan Wang, Jun Yang, Qianchuan Zhao, Chongjie Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Stage Low-Complexity Reconfigurable Speech Enhancement


May 17, 2021
Jun Yang, Nico Brailovsky

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ROBI: A Multi-View Dataset for Reflective Objects in Robotic Bin-Picking


May 10, 2021
Jun Yang, Yizhou Gao, Dong Li, Steven L. Waslander


  Access Paper or Ask Questions

Extremely Low Footprint End-to-End ASR System for Smart Device


Apr 26, 2021
Zhifu Gao, Yiwu Yao, Shiliang Zhang, Jun Yang, Ming Lei, Ian McLoughlin

* 5 pages, 2 figures, submitted to INTERSPEECH2021 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Multi-View Fusion of Active Stereo Depth Maps for Robotic Bin-Picking


Mar 19, 2021
Jun Yang, Dong Li, Steven L. Waslander


  Access Paper or Ask Questions

Acoustic Structure Inverse Design and Optimization Using Deep Learning


Feb 18, 2021
Xuecong Sun, Han Jia, Yuzhen Yang, Han Zhao, Yafeng Bi, Zhaoyong Sun, Jun Yang


  Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications


Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

INT8 Winograd Acceleration for Conv1D Equipped ASR Models Deployed on Mobile Devices


Oct 28, 2020
Yiwu Yao, Yuchao Li, Chengyu Wang, Tianhang Yu, Houjiang Chen, Xiaotang Jiang, Jun Yang, Jun Huang, Wei Lin, Hui Shu, Chengfei Lv


  Access Paper or Ask Questions

FusionStitching: Boosting Memory Intensive Computations for Deep Learning Workloads


Sep 23, 2020
Zhen Zheng, Pengzhan Zhao, Guoping Long, Feiwen Zhu, Kai Zhu, Wenyi Zhao, Lansong Diao, Jun Yang, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Optimization of Diversified Community Prevention of COVID-19 using Traditional Chinese Medicine


Jul 28, 2020
Yu-Jun Zheng, Si-Lan Yu, Jun-Chao Yang, Tie-Er Gan, Qin Song, Jun Yang, Mumtaz Karatas


  Access Paper or Ask Questions

Auto-MAP: A DQN Framework for Exploring Distributed Execution Plans for DNN Workloads


Jul 08, 2020
Siyu Wang, Yi Rong, Shiqing Fan, Zhen Zheng, LanSong Diao, Guoping Long, Jun Yang, Xiaoyong Liu, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

SOAC: The Soft Option Actor-Critic Architecture


Jun 25, 2020
Chenghao Li, Xiaoteng Ma, Chongjie Zhang, Jun Yang, Li Xia, Qianchuan Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Ansor : Generating High-Performance Tensor Programs for Deep Learning


Jun 15, 2020
Lianmin Zheng, Chengfan Jia, Minmin Sun, Zhao Wu, Cody Hao Yu, Ameer Haj-Ali, Yida Wang, Jun Yang, Danyang Zhuo, Koushik Sen, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica


  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Distance guided Adversarial Imitation Learning with Reward Shape Exploration


Jun 05, 2020
Ming Zhang, Yawei Wang, Xiaoteng Ma, Li Xia, Jun Yang, Zhiheng Li, Xiu Li


  Access Paper or Ask Questions

DaSGD: Squeezing SGD Parallelization Performance in Distributed Training Using Delayed Averaging


May 31, 2020
Qinggang Zhou, Yawen Zhang, Pengcheng Li, Xiaoyong Liu, Jun Yang, Runsheng Wang, Ru Huang


  Access Paper or Ask Questions

Distributional Soft Actor Critic for Risk Sensitive Learning


Apr 30, 2020
Xiaoteng Ma, Qiyuan Zhang, Li Xia, Zhengyuan Zhou, Jun Yang, Qianchuan Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Auto-Ensemble: An Adaptive Learning Rate Scheduling based Deep Learning Model Ensembling


Mar 25, 2020
Jun Yang, Fei Wang

* 14 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Deep Learning Training Workloads on Alibaba-PAI


Oct 14, 2019
Mengdi Wang, Chen Meng, Guoping Long, Chuan Wu, Jun Yang, Wei Lin, Yangqing Jia

* Accepted by IISWC2019 

  Access Paper or Ask Questions

Fast-rate PAC-Bayes Generalization Bounds via Shifted Rademacher Processes


Aug 20, 2019
Jun Yang, Shengyang Sun, Daniel M. Roy

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Integrated Framework for Learning both Text Detection and Recognition


Nov 21, 2018
Wanchen Sui, Qing Zhang, Jun Yang, Wei Chu


  Access Paper or Ask Questions