Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Actor-Action Video Classification CSC 249/449 Spring 2020 Challenge Report

Aug 18, 2020
Jing Shi, Zhiheng Li, Haitian Zheng, Yihang Xu, Tianyou Xiao, Weitao Tan, Xiaoning Guo, Sizhe Li, Bin Yang, Zhexin Xu, Ruitao Lin, Zhongkai Shangguan, Yue Zhao, Jingwen Wang, Rohan Sharma, Surya Iyer, Ajinkya Deshmukh, Raunak Mahalik, Srishti Singh, Jayant G Rohra, Yipeng Zhang, Tongyu Yang, Xuan Wen, Ethan Fahnestock, Bryce Ikeda, Ian Lawson, Alan Finkelstein, Kehao Guo, Richard Magnotti, Andrew Sexton, Jeet Ketan Thaker, Yiyang Su, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Exposure Generation for Low-Light Face Detection

Jul 21, 2020
Jinxiu Liang, Jingwen Wang, Yuhui Quan, Tianyi Chen, Jiaying Liu, Haibin Ling, Yong Xu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Bilateral Retinex for Low-Light Image Enhancement

Jul 04, 2020
Jinxiu Liang, Yong Xu, Yuhui Quan, Jingwen Wang, Haibin Ling, Hui Ji

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

STH: Spatio-Temporal Hybrid Convolution for Efficient Action Recognition

Mar 18, 2020
Xu Li, Jingwen Wang, Lin Ma, Kaihao Zhang, Fengzong Lian, Zhanhui Kang, Jinjun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Multi-Level Attentional Reconstruction Network for Grounding Textual Queries in Videos

Mar 16, 2020
Yijun Song, Jingwen Wang, Lin Ma, Zhou Yu, Jun Yu


  Access Paper or Ask Questions

Pathomic Fusion: An Integrated Framework for Fusing Histopathology and Genomic Features for Cancer Diagnosis and Prognosis

Dec 30, 2019
Richard J. Chen, Ming Y. Lu, Jingwen Wang, Drew F. K. Williamson, Scott J. Rodig, Neal I. Lindeman, Faisal Mahmood

* Code and trained models are made available at: https://github.com/mahmoodlab/PathomicFusion 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Prostate TMA Classification via Graph Convolutional Networks

Nov 06, 2019
Jingwen Wang, Richard J. Chen, Ming Y. Lu, Alexander Baras, Faisal Mahmood


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Histology Classification using Deep Multiple Instance Learning and Contrastive Predictive Coding

Nov 02, 2019
Ming Y. Lu, Richard J. Chen, Jingwen Wang, Debora Dillon, Faisal Mahmood


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Conditioned Dynamic Modulation for Temporal Sentence Grounding in Videos

Oct 31, 2019
Yitian Yuan, Lin Ma, Jingwen Wang, Wei Liu, Wenwu Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Temporally Grounding Language Queries in Videos by Contextual Boundary-aware Prediction

Sep 11, 2019
Jingwen Wang, Lin Ma, Wenhao Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Controllable Video Captioning with POS Sequence Guidance Based on Gated Fusion Network

Aug 27, 2019
Bairui Wang, Lin Ma, Wei Zhang, Wenhao Jiang, Jingwen Wang, Wei Liu

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Generating an Overview Report over Many Documents

Aug 17, 2019
Jingwen Wang, Hao Zhang, Cheng Zhang, Wenjing Yang, Liqun Shao, Jie Wang


  Access Paper or Ask Questions

An alarm prediction framework for financial IT system using hybrid machine learning methods

Jul 30, 2019
Jingwen Wang, Jingxin Liu, Juntao Pu, Qinghong Yang, Zhongchen Miao, Jian Gao, You Song


  Access Paper or Ask Questions

Non-local NetVLAD Encoding for Video Classification

Sep 29, 2018
Yongyi Tang, Xing Zhang, Jingwen Wang, Shaoxiang Chen, Lin Ma, Yu-Gang Jiang

* ECCV2018 workshop on YouTube-8M Large-Scale Video Understanding 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Attentive Fusion with Context Gating for Dense Video Captioning

Apr 03, 2018
Jingwen Wang, Wenhao Jiang, Lin Ma, Wei Liu, Yong Xu

* CVPR2018 spotlight paper 

  Access Paper or Ask Questions