Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiajun Bu

Jiajun Bu

Zhejiang University

Cross-modal Image Retrieval with Deep Mutual Information Maximization


Mar 10, 2021
Chunbin Gu, Jiajun Bu, Xixi Zhou, Chengwei Yao, Dongfang Ma, Zhi Yu, Xifeng Yan

* 35 pages,7 figures, Submitted to Neuralcomputing 

  Access Paper or Ask Questions

Cyclic Label Propagation for Graph Semi-supervised Learning


Nov 24, 2020
Zhao Li, Yixin Liu, Zhen Zhang, Shirui Pan, Jianliang Gao, Jiajun Bu

* 19 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Graph Classification with Model Agnostic Meta-Learning


Mar 18, 2020
Ning Ma, Jiajun Bu, Jieyu Yang, Zhen Zhang, Chengwei Yao, Zhi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Matching Text with Deep Mutual Information Estimation


Mar 09, 2020
Xixi Zhou, Chengxi Li, Jiajun Bu, Chengwei Yao, Keyue Shi, Zhi Yu, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Graph Pooling with Structure Learning


Dec 25, 2019
Zhen Zhang, Jiajun Bu, Martin Ester, Jianfeng Zhang, Chengwei Yao, Zhi Yu, Can Wang

* Typo corrected, reference added and code is available at https://github.com/cszhangzhen/HGP-SL 

  Access Paper or Ask Questions

HAHE: Hierarchical Attentive Heterogeneous Information Network Embedding


Jan 31, 2019
Sheng Zhou, Jiajun Bu, Xin Wang, Jiawei Chen, Bingbing Hu, Defang Chen, Can Wang


  Access Paper or Ask Questions

Navigation Objects Extraction for Better Content Structure Understanding


Aug 26, 2017
Kui Zhao, Bangpeng Li, Zilun Peng, Jiajun Bu, Can Wang

* 2017 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Style Match for Complementary Recommendation


Aug 26, 2017
Kui Zhao, Xia Hu, Jiajun Bu, Can Wang

* Workshops at the Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Multi-Manifold Co-Clustering


Nov 16, 2016
Ping Li, Jiajun Bu, Chun Chen, Zhanying He, Deng Cai

* IEEE Transactions on Cybernetics, 43(6): 1871-1881, 2013 
* 11 pages, 4 figures, published in IEEE Transactions on Cybernetics (TCYB) 

  Access Paper or Ask Questions