Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liangpei Zhang

An Integrated Framework for the Heterogeneous Spatio-Spectral-Temporal Fusion of Remote Sensing Images


Sep 01, 2021
Menghui Jiang, Huanfeng Shen, Jie Li, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images


Aug 30, 2021
Gui-Song Xia, Jian Ding, Ming Qian, Nan Xue, Jiaming Han, Xiang Bai, Micheal Ying Yang, Shengyang Li, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang, Qiang Zhou, Chao-hui Yu, Kaixuan Hu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Zhe Yang, Wei Li, Shang Liu, Jiaxuan Zhao, Tianzhi Ma, Zi-han Gao, Lingqi Wang, Yi Zuo, Licheng Jiao, Chang Meng, Hao Wang, Jiahao Wang, Yiming Hui, Zhuojun Dong, Jie Zhang, Qianyue Bao, Zixiao Zhang, Fang Liu

* 7 pages, 2 figures, accepted by ICCVW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Change is Everywhere: Single-Temporal Supervised Object Change Detection in Remote Sensing Imagery


Aug 16, 2021
Zhuo Zheng, Ailong Ma, Liangpei Zhang, Yanfei Zhong

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Coupling Model-Driven and Data-Driven Methods for Remote Sensing Image Restoration and Fusion


Aug 13, 2021
Huanfeng Shen, Menghui Jiang, Jie Li, Chenxia Zhou, Qiangqiang Yuan, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Spectral-Spatial Graph Reasoning Network for Hyperspectral Image Classification


Jun 26, 2021
Di Wang, Bo Du, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Spectral-Spatial-Dependent Global Learning Framework for Insufficient and Imbalanced Hyperspectral Image Classification


May 29, 2021
Qiqi Zhu, Weihuan Deng, Zhuo Zheng, Yanfei Zhong, Qingfeng Guan, Weihua Lin, Liangpei Zhang, Deren Li

* 14 pages,14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Self-Ensembling Network for Hyperspectral Image Classification


Apr 08, 2021
Yonghao Xu, Bo Du, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Transportation Density Reduction Caused by City Lockdowns Across the World during the COVID-19 Epidemic: From the View of High-resolution Remote Sensing Imagery


Mar 02, 2021
Chen Wu, Sihan Zhu, Jiaqi Yang, Meiqi Hu, Bo Du, Liangpei Zhang, Lefei Zhang, Chengxi Han, Meng Lan

* 14 pages, 7 figures, submitted to IEEE JSTARS 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Hyperspectral AI: When Non-Convex Modeling meets Hyperspectral Remote Sensing


Mar 02, 2021
Danfeng Hong, Wei He, Naoto Yokoya, Jing Yao, Lianru Gao, Liangpei Zhang, Jocelyn Chanussot, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Super-resolution-based Change Detection Network with Stacked Attention Module for Images with Different Resolutions


Feb 27, 2021
Mengxi Liu, Qian Shi, Andrea Marinoni, Da He, Xiaoping Liu, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in Aerial Images: A Large-Scale Benchmark and Challenges


Feb 24, 2021
Jian Ding, Nan Xue, Gui-Song Xia, Xiang Bai, Wen Yang, Micheal Ying Yang, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang

* 15 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Long time-series NDVI reconstruction in cloud-prone regions via spatio-temporal tensor completion


Feb 04, 2021
Dong Chu, Huanfeng Shen, Xiaobin Guan, Jing M. Chen, Xinghua Li, Jie Li, Liangpei Zhang

* 12 figures, 1 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Spectral Response Function Guided Deep Optimization-driven Network for Spectral Super-resolution


Dec 08, 2020
Jiang He, Jie Li, Qiangqiang Yuan, Huanfeng Shen, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

FPGA: Fast Patch-Free Global Learning Framework for Fully End-to-End Hyperspectral Image Classification


Nov 11, 2020
Zhuo Zheng, Yanfei Zhong, Ailong Ma, Liangpei Zhang

* 16 pages, 15 figures, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Anomaly Change Detection Based on Auto-encoder


Oct 27, 2020
Meiqi Hu, Chen Wu, Liangpei Zhang, Bo Du

* 11 pages,9 figures,3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Non-local Meets Global: An Iterative Paradigm for Hyperspectral Image Restoration


Oct 24, 2020
Wei He, Quanming Yao, Chao Li, Naoto Yokoya, Qibin Zhao, Hongyan Zhang, Liangpei Zhang

* Accepted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Hyperspectral Image Classification With Unknown Classes Using Multitask Deep Learning


Sep 08, 2020
Shengjie Liu, Qian Shi, Liangpei Zhang

* Accepted by IEEE TGRS 

  Access Paper or Ask Questions

A Measurement of Transportation Ban inside Wuhan on the COVID-19 Epidemic by Vehicle Detection in Remote Sensing Imagery


Jun 26, 2020
Chen Wu, Jingwen Yuan, Lixiang Ru, Hongruixuan Chen, Bo Du, Liangpei Zhang

* 35 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DiRS: On Creating Benchmark Datasets for Remote Sensing Image Interpretation


Jun 22, 2020
Yang Long, Gui-Song Xia, Shengyang Li, Wen Yang, Michael Ying Yang, Xiao Xiang Zhu, Liangpei Zhang, Deren Li

* Article submitted to IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

DSDANet: Deep Siamese Domain Adaptation Convolutional Neural Network for Cross-domain Change Detection


Jun 16, 2020
Hongruixuan Chen, Chen Wu, Bo Du, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Holistically-Attracted Wireframe Parsing


Mar 03, 2020
Nan Xue, Tianfu Wu, Song Bai, Fu-Dong Wang, Gui-Song Xia, Liangpei Zhang, Philip H. S. Torr

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Change Detection in Multi-temporal VHR Images Based on Deep Kernel PCA Convolutional Mapping Network


Dec 18, 2019
Chen Wu, Hongruixuan Chen, Bo Do, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Regional Attraction for Line Segment Detection


Dec 18, 2019
Nan Xue, Song Bai, Fu-Dong Wang, Gui-Song Xia, Tianfu Wu, Liangpei Zhang, Philip H. S. Torr

* Accepted to IEEE TPAMI. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1812.02122 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Siamese Multi-scale Convolutional Network for Change Detection in Multi-temporal VHR Images


Jun 27, 2019
Hongruixuan Chen, Chen Wu, Bo Du, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Robust and Discriminative Labeling for Multi-label Active Learning Based on Maximum Correntropy Criterion


Apr 14, 2019
Bo Du, Zengmao Wang, Lefei Zhang, Liangpei Zhang, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Representativeness and Informativeness for Active Learning


Apr 14, 2019
Bo Du, Zengmao Wang, Lefei Zhang, Liangpei Zhang, Wei Liu, Jialie Shen, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Mini-UAV-based Remote Sensing: Techniques, Applications and Prospectives


Dec 20, 2018
Tian-Zhu Xiang, Gui-Song Xia, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Attraction Field Representation for Robust Line Segment Detection


Dec 05, 2018
Nan Xue, Song Bai, Fudong Wang, Gui-Song Xia, Tianfu Wu, Liangpei Zhang

* 18 pages, single column 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Slow Feature Analysis for Change Detection in Multi-Temporal Remote Sensing Images


Dec 03, 2018
Bo Du, Lixiang Ru, Chen Wu, Liangpei Zhang


  Access Paper or Ask Questions