Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fei Cheng

OCHADAI-KYODAI at SemEval-2021 Task 1: Enhancing Model Generalization and Robustness for Lexical Complexity Prediction


May 13, 2021
Yuki Taya, Lis Kanashiro Pereira, Fei Cheng, Ichiro Kobayashi


  Access Paper or Ask Questions

ShipSRDet: An End-to-End Remote Sensing Ship Detector Using Super-Resolved Feature Representation


Mar 17, 2021
Shitian He, Huanxin Zou, Yingqian Wang, Runlin Li, Fei Cheng

* Accepted to IGARSS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid Bandit Framework for Diversified Recommendation


Dec 24, 2020
Qinxu Ding, Yong Liu, Chunyan Miao, Fei Cheng, Haihong Tang

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Minimize Exposure Bias of Seq2Seq Models in Joint Entity and Relation Extraction


Oct 06, 2020
Ranran Haoran Zhang, Qianying Liu, Aysa Xuemo Fan, Heng Ji, Daojian Zeng, Fei Cheng, Daisuke Kawahara, Sadao Kurohashi

* EMNLP 2020 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Reverse Operation based Data Augmentation for Solving Math Word Problems


Oct 04, 2020
Qianying Liu, Wenyu Guan, Sujian Li, Fei Cheng, Daisuke Kawahara, Sadao Kurohashi


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Event Time by Classifying Sub-Level Temporal Relations Induced from a Unified Representation of Time Anchors


Aug 14, 2020
Fei Cheng, Yusuke Miyao

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A System for Worldwide COVID-19 Information Aggregation


Jul 28, 2020
Akiko Aizawa, Frederic Bergeron, Junjie Chen, Fei Cheng, Katsuhiko Hayashi, Kentaro Inui, Hiroyoshi Ito, Daisuke Kawahara, Masaru Kitsuregawa, Hirokazu Kiyomaru, Masaki Kobayashi, Takashi Kodama, Sadao Kurohashi, Qianying Liu, Masaki Matsubara, Yusuke Miyao, Atsuyuki Morishima, Yugo Murawaki, Kazumasa Omura, Haiyue Song, Eiichiro Sumita, Shinji Suzuki, Ribeka Tanaka, Yu Tanaka, Masashi Toyoda, Nobuhiro Ueda, Honai Ueoka, Masao Utiyama, Ying Zhong

* Poster on NLP COVID-19 Workshop at ACL 2020, 4 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training for Commonsense Inference


May 17, 2020
Lis Pereira, Xiaodong Liu, Fei Cheng, Masayuki Asahara, Ichiro Kobayashi

* ACL2020 RepL4NLP workshop 
* 6 pages, Accepted to ACL2020 RepL4NLP workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-training via Leveraging Assisting Languages and Data Selection for Neural Machine Translation


Jan 23, 2020
Haiyue Song, Raj Dabre, Zhuoyuan Mao, Fei Cheng, Sadao Kurohashi, Eiichiro Sumita

* Work in progress. Submitted to a conference 

  Access Paper or Ask Questions