Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Gang Li

Gang Li

Senior Member, IEEE

A Few-shot Learning Graph Multi-Trajectory Evolution Network for Forecasting Multimodal Baby Connectivity Development from a Baseline Timepoint


Oct 06, 2021
Alaa Bessadok, Ahmed Nebli, Mohamed Ali Mahjoub, Gang Li, Weili Lin, Dinggang Shen, Islem Rekik


  Access Paper or Ask Questions

HelpViz: Automatic Generation of Contextual Visual MobileTutorials from Text-Based Instructions


Aug 07, 2021
Mingyuan Zhong, Gang Li, Peggy Chi, Yang Li

* Accepted to UIST'21 

  Access Paper or Ask Questions

Screen2Words: Automatic Mobile UI Summarization with Multimodal Learning


Aug 07, 2021
Bryan Wang, Gang Li, Xin Zhou, Zhourong Chen, Tovi Grossman, Yang Li

* UIST'21 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Fourier Features for Multi-Dimensional Spatial Positional Encoding


Jun 23, 2021
Yang Li, Si Si, Gang Li, Cho-Jui Hsieh, Samy Bengio


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Fourier Features for Multi-DimensionalSpatial Positional Encoding


Jun 05, 2021
Yang Li, Si Si, Gang Li, Cho-Jui Hsieh, Samy Bengio


  Access Paper or Ask Questions

Hardware Acceleration of Fully Quantized BERT for Efficient Natural Language Processing


Mar 04, 2021
Zejian Liu, Gang Li, Jian Cheng

* Design, Automation & Test in Europe (DATE) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spacewalker: Rapid UI Design Exploration Using Lightweight Markup Enhancement and Crowd Genetic Programming


Feb 17, 2021
Mingyuan Zhong, Gang Li, Yang Li

* 10 pages, CHI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Decentralized Federated Learning via Mutual Knowledge Transfer


Dec 24, 2020
Chengxi Li, Gang Li, Pramod K. Varshney

* Currently under review 

  Access Paper or Ask Questions

The Impact of Isolation Kernel on Agglomerative Hierarchical Clustering Algorithms


Oct 12, 2020
Xin Han, Ye Zhu, Kai Ming Ting, Gang Li


  Access Paper or Ask Questions

Widget Captioning: Generating Natural Language Description for Mobile User Interface Elements


Oct 08, 2020
Yang Li, Gang Li, Luheng He, Jingjie Zheng, Hong Li, Zhiwei Guan

* 16 pages, EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Modeling of Growth Trajectories for Longitudinal Prediction of Missing Infant Cortical Surfaces


Sep 12, 2020
Peirong Liu, Zhengwang Wu, Gang Li, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen

* Accepted as oral presentation at IPMI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge


Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Fiducial Inference


Jul 08, 2020
Gang Li, Jan Hannig

* 20 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Change Detection in Heterogeneous Optical and SAR Remote Sensing Images via Deep Homogeneous Feature Fusion


Apr 08, 2020
Xiao Jiang, Gang Li, Yu Liu, Xiao-Ping Zhang, You He

* 15 pages, 14 figures, Accepted by IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 

  Access Paper or Ask Questions

The Medical Scribe: Corpus Development and Model Performance Analyses


Mar 12, 2020
Izhak Shafran, Nan Du, Linh Tran, Amanda Perry, Lauren Keyes, Mark Knichel, Ashley Domin, Lei Huang, Yuhui Chen, Gang Li, Mingqiu Wang, Laurent El Shafey, Hagen Soltau, Justin S. Paul

* Proceedings of Language Resources and Evaluation, 2020 
* Extended version of the paper accepted at LREC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Performance of regression models as a function of experiment noise


Jan 16, 2020
Gang Li, Jan Zrimec, Boyang Ji, Jun Geng, Johan Larsbrink, Aleksej Zelezniak, Jens Nielsen, Martin KM Engqvist


  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Metric for Accelerating Pathology Reports Annotation


Nov 12, 2019
Ruibin Ma, Po-Hsuan Cameron Chen, Gang Li, Wei-Hung Weng, Angela Lin, Krishna Gadepalli, Yuannan Cai

* Machine Learning for Health (ML4H) at NeurIPS 2019 - Extended Abstract 

  Access Paper or Ask Questions

A System-Level Solution for Low-Power Object Detection


Oct 19, 2019
Fanrong Li, Zitao Mo, Peisong Wang, Zejian Liu, Jiayun Zhang, Gang Li, Qinghao Hu, Xiangyu He, Cong Leng, Yang Zhang, Jian Cheng

* Accepted by ICCV 2019 Low-Power Computer Vision Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer Entities, Properties and their Relations from Clinical Conversations


Aug 30, 2019
Nan Du, Mingqiu Wang, Linh Tran, Gang Li, Izhak Shafran

* Proc. Empirical Methods in Natural Language Processing, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional RNN-based Few-shot Training for Detecting Multi-stage Attack


May 09, 2019
Di Zhao, Jiqiang Liu, Jialin Wang, Wenjia Niu, Endong Tong, Tong Chen, Gang Li


  Access Paper or Ask Questions

FRNET: Flattened Residual Network for Infant MRI Skull Stripping


Apr 11, 2019
Qian Zhang, Li Wang, Xiaopeng Zong, Weili Lin, Gang Li, Dinggang Shen

* 2019 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 

  Access Paper or Ask Questions

Spherical U-Net on Cortical Surfaces: Methods and Applications


Apr 01, 2019
Fenqiang Zhao, Shunren Xia, Zhengwang Wu, Dingna Duan, Li Wang, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen, Gang Li


  Access Paper or Ask Questions

Audio De-identification: A New Entity Recognition Task


Mar 17, 2019
Ido Cohn, Itay Laish, Genady Beryozkin, Gang Li, Izhak Shafran, Idan Szpektor, Tzvika Hartman, Avinatan Hassidim, Yossi Matias

* Accepted to NAACL 2019 Industry Track 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Morphological Simplification Network (MS-Net) for Guided Registration of Brain Magnetic Resonance Images


Feb 06, 2019
Dongming Wei, Zhengwang Wu, Gang Li, Xiaohuan Cao, Dinggang Shen, Qian Wang


  Access Paper or Ask Questions

Gradient Band-based Adversarial Training for Generalized Attack Immunity of A3C Path Finding


Jul 18, 2018
Tong Chen, Wenjia Niu, Yingxiao Xiang, Xiaoxuan Bai, Jiqiang Liu, Zhen Han, Gang Li

* 25 pages 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions