Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
GShard: Scaling Giant Models with Conditional Computation and Automatic Sharding

Jun 30, 2020
Dmitry Lepikhin, HyoukJoong Lee, Yuanzhong Xu, Dehao Chen, Orhan Firat, Yanping Huang, Maxim Krikun, Noam Shazeer, Zhifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Cross-Replica Sharding of Weight Update in Data-Parallel Training

Apr 28, 2020
Yuanzhong Xu, HyoukJoong Lee, Dehao Chen, Hongjun Choi, Blake Hechtman, Shibo Wang

* 12 pages, 23 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

MLPerf Training Benchmark

Oct 30, 2019
Peter Mattson, Christine Cheng, Cody Coleman, Greg Diamos, Paulius Micikevicius, David Patterson, Hanlin Tang, Gu-Yeon Wei, Peter Bailis, Victor Bittorf, David Brooks, Dehao Chen, Debojyoti Dutta, Udit Gupta, Kim Hazelwood, Andrew Hock, Xinyuan Huang, Bill Jia, Daniel Kang, David Kanter, Naveen Kumar, Jeffery Liao, Guokai Ma, Deepak Narayanan, Tayo Oguntebi, Gennady Pekhimenko, Lillian Pentecost, Vijay Janapa Reddi, Taylor Robie, Tom St. John, Carole-Jean Wu, Lingjie Xu, Cliff Young, Matei Zaharia


  Access Paper or Ask Questions

Scale MLPerf-0.6 models on Google TPU-v3 Pods

Oct 02, 2019
Sameer Kumar, Victor Bitorff, Dehao Chen, Chiachen Chou, Blake Hechtman, HyoukJoong Lee, Naveen Kumar, Peter Mattson, Shibo Wang, Tao Wang, Yuanzhong Xu, Zongwei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling

Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon


  Access Paper or Ask Questions

GPipe: Efficient Training of Giant Neural Networks using Pipeline Parallelism

Dec 12, 2018
Yanping Huang, Yonglong Cheng, Dehao Chen, HyoukJoong Lee, Jiquan Ngiam, Quoc V. Le, Zhifeng Chen

* 10 pages. Work in progress. Copyright 2018 by the authors 

  Access Paper or Ask Questions

Image Classification at Supercomputer Scale

Dec 02, 2018
Chris Ying, Sameer Kumar, Dehao Chen, Tao Wang, Youlong Cheng

* Presented as part of Systems for ML Workshop @ NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions