Context-Sensitive Generation Network for Handing Unknown Slot Values in Dialogue State Tracking

May 08, 2020
Puhai Yang, Heyan Huang, Xian-Ling Mao


  Access Model/Code and Paper
PONE: A Novel Automatic Evaluation Metric for Open-Domain Generative Dialogue Systems

Apr 06, 2020
Tian Lan, Xian-Ling Mao, Wei Wei, Xiaoyan Gao, Heyan Huang


  Access Model/Code and Paper
DialogAct2Vec: Towards End-to-End Dialogue Agent by Multi-Task Representation Learning

Nov 11, 2019
Zhuoxuan Jiang, Ziming Huang, Dong Sheng Li, Xian-Ling Mao

* Under review 

  Access Model/Code and Paper
Can Monolingual Pretrained Models Help Cross-Lingual Classification?

Nov 10, 2019
Zewen Chi, Li Dong, Furu Wei, Xian-Ling Mao, Heyan Huang

* 5 pages 

  Access Model/Code and Paper
SEPT: Improving Scientific Named Entity Recognition with Span Representation

Nov 08, 2019
Tan Yan, Heyan Huang, Xian-Ling Mao


  Access Model/Code and Paper
Cross-Lingual Natural Language Generation via Pre-Training

Sep 24, 2019
Zewen Chi, Li Dong, Furu Wei, Wenhui Wang, Xian-Ling Mao, Heyan Huang

* 10 pages 

  Access Model/Code and Paper
Complicated Table Structure Recognition

Aug 28, 2019
Zewen Chi, Heyan Huang, Heng-Da Xu, Houjin Yu, Wanxuan Yin, Xian-Ling Mao


  Access Model/Code and Paper
Multi-task Learning for Low-resource Second Language Acquisition Modeling

Aug 25, 2019
Yong Hu, Heyan Huang, Tian Lan, Xiaochi Wei, Yuxiang Nie, Jiarui Qi, Liner Yang, Xian-Ling Mao


  Access Model/Code and Paper
Deep Hashing for Signed Social Network Embedding

Aug 16, 2019
Jia-Nan Guo, Xian-Ling Mao, Xiao-Jian Jiang, Ying-Xiang Sun, Wei Wei, He-Yan Huang

* 9 pages, 9 figures 

  Access Model/Code and Paper
Towards End-to-End Learning for Efficient Dialogue Agent by Modeling Looking-ahead Ability

Aug 15, 2019
Zhuoxuan Jiang, Xian-Ling Mao, Ziming Huang, Jie Ma, Shaochun Li

* To appear in Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGDIAL) 2019 (ORAL) 

  Access Model/Code and Paper
Deep Kernel Supervised Hashing for Network Embedding

Aug 12, 2019
Jia-Nan Guo, Xian-Ling Mao, Xiao-Jian Jiang, Ying-Xiang Sun, He-Yan Huang

* 9 pages, 9 figures 

  Access Model/Code and Paper
Object Detection based Deep Unsupervised Hashing

Nov 24, 2018
Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Bo-Si Feng, Bing-Bing Bian, Yu-shu Ying


  Access Model/Code and Paper
Supervised Deep Hashing for Hierarchical Labeled Data

Sep 12, 2017
Dan Wang, Heyan Huang, Chi Lu, Bo-Si Feng, Liqiang Nie, Guihua Wen, Xian-Ling Mao

* 9 pages 

  Access Model/Code and Paper
Conceptualization Topic Modeling

Apr 07, 2017
Yi-Kun Tang, Xian-Ling Mao, Heyan Huang, Guihua Wen

* 7 pages 

  Access Model/Code and Paper