Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cheng Yu

MetricGAN+: An Improved Version of MetricGAN for Speech Enhancement


Apr 08, 2021
Szu-Wei Fu, Cheng Yu, Tsun-An Hsieh, Peter Plantinga, Mirco Ravanelli, Xugang Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Attention-based multi-task learning for speech-enhancement and speaker-identification in multi-speaker dialogue scenario


Jan 07, 2021
Chiang-Jen Peng, Yun-Ju Chan, Cheng Yu, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Tai-Shih Chi


  Access Paper or Ask Questions

Shaping Deep Feature Space towards Gaussian Mixture for Visual Classification


Nov 18, 2020
Weitao Wan, Jiansheng Chen, Cheng Yu, Tong Wu, Yuanyi Zhong, Ming-Hsuan Yang

* Under review of TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Perceptual Quality by Phone-Fortified Perceptual Loss for Speech Enhancement


Oct 30, 2020
Tsun-An Hsieh, Cheng Yu, Szu-Wei Fu, Xugang Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Networks for 3D Human Pose Estimation with Inference Stage Optimization


Oct 16, 2020
Cheng Yu, Bo Wang, Bo Yang, Robby T. Tan

* 14 pages, 13 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2004.11822 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Objective Scores of Speech Enhancement Model through MetricGAN Post-Processing


Jun 18, 2020
Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Tsun-An Hsieh, Kuo-Hsuan Hung, Syu-Siang Wang, Cheng Yu, Heng-Cheng Kuo, Ryandhimas E. Zezario, You-Jin Li, Shang-Yi Chuang, Yen-Ju Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Increasing Compactness Of Deep Learning Based Speech Enhancement Models With Parameter Pruning And Quantization Techniques


May 31, 2019
Jyun-Yi Wu, Cheng Yu, Szu-Wei Fu, Chih-Ting Liu, Shao-Yi Chien, Yu Tsao

* 4pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions