Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Tsao

Yu Tsao

Graduate Program of Data Science, National Taiwan University and Academia Sinica, Taipei, Taiwan, Research Center for Information Technology Innovation, Academia Sinica, Taipei, Taiwan

Relational Data Selection for Data Augmentation of Speaker-dependent Multi-band MelGAN Vocoder


Jun 10, 2021
Yi-Chiao Wu, Cheng-Hung Hu, Hung-Shin Lee, Yu-Huai Peng, Wen-Chin Huang, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Tomoki Toda

* 5 pages, 1 figure, 3 tables, Proc. Interspeech, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Intermittent Speech Recovery


Jun 09, 2021
Yu-Chen Lin, Tsun-An Hsieh, Kuo-Hsuan Hung, Cheng Yu, Harinath Garudadri, Yu Tsao, Tei-Wei Kuo


  Access Paper or Ask Questions

A Preliminary Study of a Two-Stage Paradigm for Preserving Speaker Identity in Dysarthric Voice Conversion


Jun 02, 2021
Wen-Chin Huang, Kazuhiro Kobayashi, Yu-Huai Peng, Ching-Feng Liu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Tomoki Toda

* Accepted to Interspeech 2021. 5 pages, 3 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Deep Learning Framework for Image Popularity Prediction on Social Media


May 18, 2021
Fatma S. Abousaleh, Wen-Huang Cheng, Neng-Hao Yu, Yu Tsao

* IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems. 2020 Nov 9 
* 14 pages, 11 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MetricGAN+: An Improved Version of MetricGAN for Speech Enhancement


Apr 08, 2021
Szu-Wei Fu, Cheng Yu, Tsun-An Hsieh, Peter Plantinga, Mirco Ravanelli, Xugang Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

The AS-NU System for the M2VoC Challenge


Apr 07, 2021
Cheng-Hung Hu, Yi-Chiao Wu, Wen-Chin Huang, Yu-Huai Peng, Yu-Wen Chen, Pin-Jui Ku, Tomoki Toda, Yu Tsao, Hsin-Min Wang


  Access Paper or Ask Questions

Siamese Neural Network with Joint Bayesian Model Structure for Speaker Verification


Apr 07, 2021
Xugang Lu, Peng Shen, Yu Tsao, Hisashi Kawai

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2101.03329 

  Access Paper or Ask Questions

EMA2S: An End-to-End Multimodal Articulatory-to-Speech System


Feb 07, 2021
Yu-Wen Chen, Kuo-Hsuan Hung, Shang-Yi Chuang, Jonathan Sherman, Wen-Chin Huang, Xugang Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Integrating a joint Bayesian generative model in a discriminative learning framework for speaker verification


Jan 09, 2021
Xugang Lu, Peng Shen, Yu Tsao, Hisashi Kawai


  Access Paper or Ask Questions

Attention-based multi-task learning for speech-enhancement and speaker-identification in multi-speaker dialogue scenario


Jan 07, 2021
Chiang-Jen Peng, Yun-Ju Chan, Cheng Yu, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Tai-Shih Chi


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised neural adaptation model based on optimal transport for spoken language identification


Dec 24, 2020
Xugang Lu, Peng Shen, Yu Tsao, Hisashi Kawai


  Access Paper or Ask Questions

Domain-adaptive Fall Detection Using Deep Adversarial Training


Dec 20, 2020
Kai-Chun Liu, Michael Chan, Chia-Yeh Hsieh, Hsiang-Yun Huang, Chia-Tai Chan, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Speech Enhancement with Zero-Shot Model Selection


Dec 17, 2020
Ryandhimas E. Zezario, Chiou-Shann Fuh, Hsin-Min Wang, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

ECG Signal Super-resolution by Considering Reconstruction and Cardiac Arrhythmias Classification Loss


Dec 07, 2020
Tsai-Min Chen, Yuan-Hong Tsai, Huan-Hsin Tseng, Jhih-Yu Chen, Chih-Han Huang, Guo-Yuan Li, Chun-Yen Shen, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Based Signal Enhancement of Low-Resolution Accelerometer for Fall Detection Systems


Dec 07, 2020
Kai-Chun Liu, Kuo-Hsuan Hung, Chia-Yeh Hsieh, Hsiang-Yun Huang, Chia-Tai Chan, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Speech enhancement guided by contextual articulatory information


Nov 15, 2020
Yen-Ju Lu, Chia-Yu Chang, Yu Tsao, Jeih-weih Hung

* Submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

STOI-Net: A Deep Learning based Non-Intrusive Speech Intelligibility Assessment Model


Nov 09, 2020
Ryandhimas E. Zezario, Szu-Wei Fu, Chiou-Shann Fuh, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

* Accepted in APSIPA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Perceptual Quality by Phone-Fortified Perceptual Loss for Speech Enhancement


Oct 30, 2020
Tsun-An Hsieh, Cheng Yu, Szu-Wei Fu, Xugang Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Improved Lite Audio-Visual Speech Enhancement


Aug 30, 2020
Shang-Yi Chuang, Hsin-Min Wang, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

CITISEN: A Deep Learning-Based Speech Signal-Processing Mobile Application


Aug 21, 2020
Alexander Chao-Fu Kang, Kuo-Hsuan Hung, Yu-Wen Chen, You-Jin Li, Ya-Hsin Lai, Kai-Chun Liu, Sze-Wei Fu, Syu-Siang Wang, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Broad Phonetic Information for Speech Enhancement


Aug 13, 2020
Yen-Ju Lu, Chien-Feng Liao, Xugang Lu, Jeih-weih Hung, Yu Tsao

* to be published in Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Using Deep Learning and Explainable Artificial Intelligence in Patients' Choices of Hospital Levels


Jun 24, 2020
Lichin Chen, Yu Tsao, Ji-Tian Sheu

* 19 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Objective Scores of Speech Enhancement Model through MetricGAN Post-Processing


Jun 18, 2020
Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Tsun-An Hsieh, Kuo-Hsuan Hung, Syu-Siang Wang, Cheng Yu, Heng-Cheng Kuo, Ryandhimas E. Zezario, You-Jin Li, Shang-Yi Chuang, Yen-Ju Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Lite Audio-Visual Speech Enhancement


May 24, 2020
Shang-Yi Chuang, Yu Tsao, Chen-Chou Lo, Hsin-Min Wang

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SERIL: Noise Adaptive Speech Enhancement using Regularization-based Incremental Learning


May 24, 2020
Chi-Chang Lee, Yu-Chen Lin, Hsuan-Tien Lin, Hsin-Min Wang, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

WaveCRN: An Efficient Convolutional Recurrent Neural Network for End-to-end Speech Enhancement


Apr 12, 2020
Tsun-An Hsieh, Hsin-Min Wang, Xugang Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Representation Disentanglement using Cross Domain Features and Adversarial Learning in Variational Autoencoder based Voice Conversion


Feb 07, 2020
Wen-Chin Huang, Hao Luo, Hsin-Te Hwang, Chen-Chou Lo, Yu-Huai Peng, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

* Accepted to IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Deep progressive multi-scale attention for acoustic event classification


Dec 27, 2019
Xugang Lu, Peng Shen, Sheng Li, Yu Tsao, Hisashi Kawai


  Access Paper or Ask Questions