Alert button
Picture for Bao Ge

Bao Ge

Alert button

Large Language Models for Robotics: Opportunities, Challenges, and Perspectives

Jan 09, 2024
Jiaqi Wang, Zihao Wu, Yiwei Li, Hanqi Jiang, Peng Shu, Enze Shi, Huawen Hu, Chong Ma, Yiheng Liu, Xuhui Wang, Yincheng Yao, Xuan Liu, Huaqin Zhao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Lin Zhao, Bao Ge, Xiang Li, Tianming Liu, Shu Zhang

Viaarxiv icon

Understanding LLMs: A Comprehensive Overview from Training to Inference

Jan 06, 2024
Yiheng Liu, Hao He, Tianle Han, Xu Zhang, Mengyuan Liu, Jiaming Tian, Yutong Zhang, Jiaqi Wang, Xiaohui Gao, Tianyang Zhong, Yi Pan, Shaochen Xu, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Xin Zhang, Shu Zhang, Xintao Hu, Tuo Zhang, Ning Qiang, Tianming Liu, Bao Ge

Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

Review of Large Vision Models and Visual Prompt Engineering

Jul 03, 2023
Jiaqi Wang, Zhengliang Liu, Lin Zhao, Zihao Wu, Chong Ma, Sigang Yu, Haixing Dai, Qiushi Yang, Yiheng Liu, Songyao Zhang, Enze Shi, Yi Pan, Tuo Zhang, Dajiang Zhu, Xiang Li, Xi Jiang, Bao Ge, Yixuan Yuan, Dinggang Shen, Tianming Liu, Shu Zhang

Figure 1 for Review of Large Vision Models and Visual Prompt Engineering
Viaarxiv icon

Exploring New Frontiers in Agricultural NLP: Investigating the Potential of Large Language Models for Food Applications

Jun 20, 2023
Saed Rezayi, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Chandra Dhakal, Bao Ge, Haixing Dai, Gengchen Mai, Ninghao Liu, Chen Zhen, Tianming Liu, Sheng Li

Figure 1 for Exploring New Frontiers in Agricultural NLP: Investigating the Potential of Large Language Models for Food Applications
Figure 2 for Exploring New Frontiers in Agricultural NLP: Investigating the Potential of Large Language Models for Food Applications
Figure 3 for Exploring New Frontiers in Agricultural NLP: Investigating the Potential of Large Language Models for Food Applications
Figure 4 for Exploring New Frontiers in Agricultural NLP: Investigating the Potential of Large Language Models for Food Applications
Viaarxiv icon

Prompt Engineering for Healthcare: Methodologies and Applications

Apr 28, 2023
Jiaqi Wang, Enze Shi, Sigang Yu, Zihao Wu, Chong Ma, Haixing Dai, Qiushi Yang, Yanqing Kang, Jinru Wu, Huawen Hu, Chenxi Yue, Haiyang Zhang, Yiheng Liu, Xiang Li, Bao Ge, Dajiang Zhu, Yixuan Yuan, Dinggang Shen, Tianming Liu, Shu Zhang

Figure 1 for Prompt Engineering for Healthcare: Methodologies and Applications
Figure 2 for Prompt Engineering for Healthcare: Methodologies and Applications
Figure 3 for Prompt Engineering for Healthcare: Methodologies and Applications
Figure 4 for Prompt Engineering for Healthcare: Methodologies and Applications
Viaarxiv icon

Summary of ChatGPT/GPT-4 Research and Perspective Towards the Future of Large Language Models

Apr 08, 2023
Yiheng Liu, Tianle Han, Siyuan Ma, Jiayue Zhang, Yuanyuan Yang, Jiaming Tian, Hao He, Antong Li, Mengshen He, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Dajiang Zhu, Xiang Li, Ning Qiang, Dingang Shen, Tianming Liu, Bao Ge

Figure 1 for Summary of ChatGPT/GPT-4 Research and Perspective Towards the Future of Large Language Models
Figure 2 for Summary of ChatGPT/GPT-4 Research and Perspective Towards the Future of Large Language Models
Figure 3 for Summary of ChatGPT/GPT-4 Research and Perspective Towards the Future of Large Language Models
Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Convolutional Attention for Mapping Functional Brain Networks

Nov 04, 2022
Yiheng Liu, Enjie Ge, Ning Qiang, Tianming Liu, Bao Ge

Figure 1 for Spatial-Temporal Convolutional Attention for Mapping Functional Brain Networks
Figure 2 for Spatial-Temporal Convolutional Attention for Mapping Functional Brain Networks
Figure 3 for Spatial-Temporal Convolutional Attention for Mapping Functional Brain Networks
Figure 4 for Spatial-Temporal Convolutional Attention for Mapping Functional Brain Networks
Viaarxiv icon