Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Exploring the Trade-Offs: Unified Large Language Models vs Local Fine-Tuned Models for Highly-Specific Radiology NLI Task


Apr 18, 2023
Zihao Wu, Lu Zhang, Chao Cao, Xiaowei Yu, Haixing Dai, Chong Ma, Zhengliang Liu, Lin Zhao, Gang Li, Wei Liu, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Xiang Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

DeID-GPT: Zero-shot Medical Text De-Identification by GPT-4


Mar 20, 2023
Zhengliang Liu, Xiaowei Yu, Lu Zhang, Zihao Wu, Chao Cao, Haixing Dai, Lin Zhao, Wei Liu, Dinggang Shen, Quanzheng Li, Tianming Liu, Dajiang Zhu, Xiang Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MUI-TARE: Multi-Agent Cooperative Exploration with Unknown Initial Position


Sep 22, 2022
Jingtian Yan, Xingqiao Lin, Zhongqiang Ren, Shiqi Zhao, Jieqiong Yu, Chao Cao, Peng Yin, Ji Zhang, Sebastian Scherer

Add code

* 8 pages, 8 figures, Submitted to IEEE RAL 

   Access Paper or Ask Questions

Emulating Quantum Dynamics with Neural Networks via Knowledge Distillation


Mar 19, 2022
Yu Yao, Chao Cao, Stephan Haas, Mahak Agarwal, Divyam Khanna, Marcin Abram

Add code

* 11 pages plus methods plus supplementary information 

   Access Paper or Ask Questions

Autonomous Exploration Development Environment and the Planning Algorithms


Oct 27, 2021
Chao Cao, Hongbiao Zhu, Fan Yang, Yukun Xia, Howie Choset, Jean Oh, Ji Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

FAR Planner: Fast, Attemptable Route Planner using Dynamic Visibility Update


Oct 18, 2021
Fan Yang, Chao Cao, Hongbiao Zhu, Jean Oh, Ji Zhang

Add code

* This paper has been submitted to ICRA 2022 and is currently under review 

   Access Paper or Ask Questions

Dynamic Channel: A Planning Framework for Crowd Navigation


Mar 01, 2019
Chao Cao, Pete Trautman, Soshi Iba

Add code


   Access Paper or Ask Questions

DoraPicker: An Autonomous Picking System for General Objects


Mar 21, 2016
Hao Zhang, Pinxin Long, Dandan Zhou, Zhongfeng Qian, Zheng Wang, Weiwei Wan, Dinesh Manocha, Chonhyon Park, Tommy Hu, Chao Cao, Yibo Chen, Marco Chow, Jia Pan

Add code

* 10 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Analyzing the Utility of a Support Pin in Sequential Robotic Manipulation


Dec 22, 2015
Chao Cao, Weiwei Wan, Jia Pan, Kensuke Harada

Add code

* 14 pages, 20 figures 

   Access Paper or Ask Questions