Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhihua Liu

Thinking Clearly, Talking Fast: Concept-Guided Non-Autoregressive Generation for Open-Domain Dialogue Systems


Sep 09, 2021
Yicheng Zou, Zhihua Liu, Xingwu Hu, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Accurate Visual-Inertial SLAM by Feature Re-identification


Feb 26, 2021
Xiongfeng Peng, Zhihua Liu, Qiang Wang, Yun-Tae Kim, Myungjae Jeon

* 7 pages, 4 figures, Submitted to ICRA2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Context Enhancement Network for Mouse Pose Estimation


Dec 01, 2020
Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Zhihua Liu, Fang Chen, Long Chen, Lei Tong, Zhile Yang, Haikuan Wang, Minrui Fei, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priors


Sep 26, 2020
Long Chen, Zheheng Jiang, Lei Tong, Zhihua Liu, Aite Zhao, Qianni Zhang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Detection perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priors


Aug 21, 2020
Long Chen, Zheheng Jiang, Lei Tong, Zhihua Liu, Aite Zhao, Qianni Zhang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation: A Survey


Jul 21, 2020
Zhihua Liu, Long Chen, Lei Tong, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Qianni Zhang, Caifeng Shan, Yinhai Wang, Xiangrong Zhang, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

CANet: Context Aware Network for 3D Brain Tumor Segmentation


Jul 15, 2020
Zhihua Liu, Lei Tong, Long Chen, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Qianni Zhang, Yinhai Wang, Caifeng Shan, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Underwater object detection using Invert Multi-Class Adaboost with deep learning


May 23, 2020
Long Chen, Zhihua Liu, Lei Tong, Zheheng Jiang, Shengke Wang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Detection and Tracking of Multiple Mice Using Part Proposal Networks


Jun 06, 2019
Zheheng Jiang, Zhihua Liu, Long Chen, Lei Tong, Xiangrong Zhang, Xiangyuan Lan, Danny Crookes, Ming-Hsuan Yang, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions