Alert button
Picture for Tianjun Zhang

Tianjun Zhang

Alert button

In-Context Principle Learning from Mistakes

Feb 09, 2024
Tianjun Zhang, Aman Madaan, Luyu Gao, Steven Zheng, Swaroop Mishra, Yiming Yang, Niket Tandon, Uri Alon

Viaarxiv icon

Iterative Prompt Relabeling for diffusion model with RLDF

Dec 23, 2023
Jiaxin Ge, Xinyan Chen, Tianjun Zhang, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

LLM-Assisted Code Cleaning For Training Accurate Code Generators

Nov 25, 2023
Naman Jain, Tianjun Zhang, Wei-Lin Chiang, Joseph E. Gonzalez, Koushik Sen, Ion Stoica

Viaarxiv icon

AgentBench: Evaluating LLMs as Agents

Aug 07, 2023
Xiao Liu, Hao Yu, Hanchen Zhang, Yifan Xu, Xuanyu Lei, Hanyu Lai, Yu Gu, Hangliang Ding, Kaiwen Men, Kejuan Yang, Shudan Zhang, Xiang Deng, Aohan Zeng, Zhengxiao Du, Chenhui Zhang, Sheng Shen, Tianjun Zhang, Yu Su, Huan Sun, Minlie Huang, Yuxiao Dong, Jie Tang

Figure 1 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Figure 2 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Figure 3 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Figure 4 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Viaarxiv icon

Controllable Text-to-Image Generation with GPT-4

May 29, 2023
Tianjun Zhang, Yi Zhang, Vibhav Vineet, Neel Joshi, Xin Wang

Figure 1 for Controllable Text-to-Image Generation with GPT-4
Figure 2 for Controllable Text-to-Image Generation with GPT-4
Figure 3 for Controllable Text-to-Image Generation with GPT-4
Figure 4 for Controllable Text-to-Image Generation with GPT-4
Viaarxiv icon

Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs

May 24, 2023
Shishir G. Patil, Tianjun Zhang, Xin Wang, Joseph E. Gonzalez

Figure 1 for Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs
Figure 2 for Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs
Figure 3 for Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs
Figure 4 for Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs
Viaarxiv icon

The Wisdom of Hindsight Makes Language Models Better Instruction Followers

Feb 10, 2023
Tianjun Zhang, Fangchen Liu, Justin Wong, Pieter Abbeel, Joseph E. Gonzalez

Figure 1 for The Wisdom of Hindsight Makes Language Models Better Instruction Followers
Figure 2 for The Wisdom of Hindsight Makes Language Models Better Instruction Followers
Figure 3 for The Wisdom of Hindsight Makes Language Models Better Instruction Followers
Figure 4 for The Wisdom of Hindsight Makes Language Models Better Instruction Followers
Viaarxiv icon

Latent Variable Representation for Reinforcement Learning

Dec 17, 2022
Tongzheng Ren, Chenjun Xiao, Tianjun Zhang, Na Li, Zhaoran Wang, Sujay Sanghavi, Dale Schuurmans, Bo Dai

Figure 1 for Latent Variable Representation for Reinforcement Learning
Figure 2 for Latent Variable Representation for Reinforcement Learning
Figure 3 for Latent Variable Representation for Reinforcement Learning
Figure 4 for Latent Variable Representation for Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Multitask Vision-Language Prompt Tuning

Dec 05, 2022
Sheng Shen, Shijia Yang, Tianjun Zhang, Bohan Zhai, Joseph E. Gonzalez, Kurt Keutzer, Trevor Darrell

Figure 1 for Multitask Vision-Language Prompt Tuning
Figure 2 for Multitask Vision-Language Prompt Tuning
Figure 3 for Multitask Vision-Language Prompt Tuning
Figure 4 for Multitask Vision-Language Prompt Tuning
Viaarxiv icon