Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Know What You Don't Need: Single-Shot Meta-Pruning for Attention Heads

Nov 07, 2020
Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Qun Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Contextual Knowledge Selection and Embedding towards Enhanced Pre-Trained Language Models

Oct 01, 2020
Yusheng Su, Xu Han, Zhengyan Zhang, Peng Li, Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Train No Evil: Selective Masking for Task-guided Pre-training

Apr 21, 2020
Yuxian Gu, Zhengyan Zhang, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* 6 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Language Games for Advanced Natural Language Intelligence

Nov 08, 2019
Yuan Yao, Haoxi Zhong, Zhengyan Zhang, Xu Han, Xiaozhi Wang, Chaojun Xiao, Guoyang Zeng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE: Enhanced Language Representation with Informative Entities

Jun 04, 2019
Zhengyan Zhang, Xu Han, Zhiyuan Liu, Xin Jiang, Maosong Sun, Qun Liu

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks: A Review of Methods and Applications

Jan 02, 2019
Jie Zhou, Ganqu Cui, Zhengyan Zhang, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

COSINE: Compressive Network Embedding on Large-scale Information Networks

Dec 21, 2018
Zhengyan Zhang, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Zhichong Fang, Bo Zhang, Leyu Lin


  Access Paper or Ask Questions