Alert button
Picture for Zhecheng Yuan

Zhecheng Yuan

Alert button

RoboScript: Code Generation for Free-Form Manipulation Tasks across Real and Simulation

Feb 22, 2024
Junting Chen, Yao Mu, Qiaojun Yu, Tianming Wei, Silang Wu, Zhecheng Yuan, Zhixuan Liang, Chao Yang, Kaipeng Zhang, Wenqi Shao, Yu Qiao, Huazhe Xu, Mingyu Ding, Ping Luo

Viaarxiv icon

Generalizable Visual Reinforcement Learning with Segment Anything Model

Dec 28, 2023
Ziyu Wang, Yanjie Ze, Yifei Sun, Zhecheng Yuan, Huazhe Xu

Viaarxiv icon

DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization

Oct 30, 2023
Guowei Xu, Ruijie Zheng, Yongyuan Liang, Xiyao Wang, Zhecheng Yuan, Tianying Ji, Yu Luo, Xiaoyu Liu, Jiaxin Yuan, Pu Hua, Shuzhen Li, Yanjie Ze, Hal Daumé III, Furong Huang, Huazhe Xu

Figure 1 for DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization
Figure 2 for DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization
Figure 3 for DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization
Figure 4 for DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization
Viaarxiv icon

H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation

Oct 13, 2023
Yanjie Ze, Yuyao Liu, Ruizhe Shi, Jiaxin Qin, Zhecheng Yuan, Jiashun Wang, Huazhe Xu

Figure 1 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Figure 2 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Figure 3 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Figure 4 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Viaarxiv icon

GenSim: Generating Robotic Simulation Tasks via Large Language Models

Oct 02, 2023
Lirui Wang, Yiyang Ling, Zhecheng Yuan, Mohit Shridhar, Chen Bao, Yuzhe Qin, Bailin Wang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang

Figure 1 for GenSim: Generating Robotic Simulation Tasks via Large Language Models
Figure 2 for GenSim: Generating Robotic Simulation Tasks via Large Language Models
Figure 3 for GenSim: Generating Robotic Simulation Tasks via Large Language Models
Figure 4 for GenSim: Generating Robotic Simulation Tasks via Large Language Models
Viaarxiv icon

RL-ViGen: A Reinforcement Learning Benchmark for Visual Generalization

Jul 15, 2023
Zhecheng Yuan, Sizhe Yang, Pu Hua, Can Chang, Kaizhe Hu, Xiaolong Wang, Huazhe Xu

Figure 1 for RL-ViGen: A Reinforcement Learning Benchmark for Visual Generalization
Figure 2 for RL-ViGen: A Reinforcement Learning Benchmark for Visual Generalization
Figure 3 for RL-ViGen: A Reinforcement Learning Benchmark for Visual Generalization
Figure 4 for RL-ViGen: A Reinforcement Learning Benchmark for Visual Generalization
Viaarxiv icon

Pre-Trained Image Encoder for Generalizable Visual Reinforcement Learning

Dec 17, 2022
Zhecheng Yuan, Zhengrong Xue, Bo Yuan, Xueqian Wang, Yi Wu, Yang Gao, Huazhe Xu

Figure 1 for Pre-Trained Image Encoder for Generalizable Visual Reinforcement Learning
Figure 2 for Pre-Trained Image Encoder for Generalizable Visual Reinforcement Learning
Figure 3 for Pre-Trained Image Encoder for Generalizable Visual Reinforcement Learning
Figure 4 for Pre-Trained Image Encoder for Generalizable Visual Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

On Pre-Training for Visuo-Motor Control: Revisiting a Learning-from-Scratch Baseline

Dec 12, 2022
Nicklas Hansen, Zhecheng Yuan, Yanjie Ze, Tongzhou Mu, Aravind Rajeswaran, Hao Su, Huazhe Xu, Xiaolong Wang

Figure 1 for On Pre-Training for Visuo-Motor Control: Revisiting a Learning-from-Scratch Baseline
Figure 2 for On Pre-Training for Visuo-Motor Control: Revisiting a Learning-from-Scratch Baseline
Figure 3 for On Pre-Training for Visuo-Motor Control: Revisiting a Learning-from-Scratch Baseline
Figure 4 for On Pre-Training for Visuo-Motor Control: Revisiting a Learning-from-Scratch Baseline
Viaarxiv icon

A Comprehensive Survey of Data Augmentation in Visual Reinforcement Learning

Oct 10, 2022
Guozheng Ma, Zhen Wang, Zhecheng Yuan, Xueqian Wang, Bo Yuan, Dacheng Tao

Figure 1 for A Comprehensive Survey of Data Augmentation in Visual Reinforcement Learning
Figure 2 for A Comprehensive Survey of Data Augmentation in Visual Reinforcement Learning
Figure 3 for A Comprehensive Survey of Data Augmentation in Visual Reinforcement Learning
Figure 4 for A Comprehensive Survey of Data Augmentation in Visual Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Extraneousness-Aware Imitation Learning

Oct 04, 2022
Ray Chen Zheng, Kaizhe Hu, Zhecheng Yuan, Boyuan Chen, Huazhe Xu

Figure 1 for Extraneousness-Aware Imitation Learning
Figure 2 for Extraneousness-Aware Imitation Learning
Figure 3 for Extraneousness-Aware Imitation Learning
Figure 4 for Extraneousness-Aware Imitation Learning
Viaarxiv icon