Alert button
Picture for Yutong Lu

Yutong Lu

Alert button

Intensive Vision-guided Network for Radiology Report Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Fudan Zheng, Mengfei Li, Ying Wang, Weijiang Yu, Ruixuan Wang, Zhiguang Chen, Nong Xiao, Yutong Lu

Viaarxiv icon

Exploring Low-Resource Medical Image Classification with Weakly Supervised Prompt Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Fudan Zheng, Jindong Cao, Weijiang Yu, Zhiguang Chen, Nong Xiao, Yutong Lu

Viaarxiv icon

Sparkles: Unlocking Chats Across Multiple Images for Multimodal Instruction-Following Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Yupan Huang, Zaiqiao Meng, Fangyu Liu, Yixuan Su, Nigel Collier, Yutong Lu

Figure 1 for Sparkles: Unlocking Chats Across Multiple Images for Multimodal Instruction-Following Models
Figure 2 for Sparkles: Unlocking Chats Across Multiple Images for Multimodal Instruction-Following Models
Figure 3 for Sparkles: Unlocking Chats Across Multiple Images for Multimodal Instruction-Following Models
Figure 4 for Sparkles: Unlocking Chats Across Multiple Images for Multimodal Instruction-Following Models
Viaarxiv icon

PSLT: A Light-weight Vision Transformer with Ladder Self-Attention and Progressive Shift

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2023
Gaojie Wu, Wei-Shi Zheng, Yutong Lu, Qi Tian

Figure 1 for PSLT: A Light-weight Vision Transformer with Ladder Self-Attention and Progressive Shift
Figure 2 for PSLT: A Light-weight Vision Transformer with Ladder Self-Attention and Progressive Shift
Figure 3 for PSLT: A Light-weight Vision Transformer with Ladder Self-Attention and Progressive Shift
Figure 4 for PSLT: A Light-weight Vision Transformer with Ladder Self-Attention and Progressive Shift
Viaarxiv icon

SAIH: A Scalable Evaluation Methodology for Understanding AI Performance Trend on HPC Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2022
Jiangsu Du, Dongsheng Li, Yingpeng Wen, Jiazhi Jiang, Dan Huang, Xiangke Liao, Yutong Lu

Figure 1 for SAIH: A Scalable Evaluation Methodology for Understanding AI Performance Trend on HPC Systems
Figure 2 for SAIH: A Scalable Evaluation Methodology for Understanding AI Performance Trend on HPC Systems
Figure 3 for SAIH: A Scalable Evaluation Methodology for Understanding AI Performance Trend on HPC Systems
Figure 4 for SAIH: A Scalable Evaluation Methodology for Understanding AI Performance Trend on HPC Systems
Viaarxiv icon

EnergonAI: An Inference System for 10-100 Billion Parameter Transformer Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 06, 2022
Jiangsu Du, Ziming Liu, Jiarui Fang, Shenggui Li, Yongbin Li, Yutong Lu, Yang You

Figure 1 for EnergonAI: An Inference System for 10-100 Billion Parameter Transformer Models
Figure 2 for EnergonAI: An Inference System for 10-100 Billion Parameter Transformer Models
Figure 3 for EnergonAI: An Inference System for 10-100 Billion Parameter Transformer Models
Figure 4 for EnergonAI: An Inference System for 10-100 Billion Parameter Transformer Models
Viaarxiv icon

LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2022
Yupan Huang, Tengchao Lv, Lei Cui, Yutong Lu, Furu Wei

Figure 1 for LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking
Figure 2 for LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking
Figure 3 for LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking
Figure 4 for LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking
Viaarxiv icon

A Picture is Worth a Thousand Words: A Unified System for Diverse Captions and Rich Images Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2021
Yupan Huang, Bei Liu, Jianlong Fu, Yutong Lu

Figure 1 for A Picture is Worth a Thousand Words: A Unified System for Diverse Captions and Rich Images Generation
Figure 2 for A Picture is Worth a Thousand Words: A Unified System for Diverse Captions and Rich Images Generation
Figure 3 for A Picture is Worth a Thousand Words: A Unified System for Diverse Captions and Rich Images Generation
Viaarxiv icon

Unifying Multimodal Transformer for Bi-directional Image and Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2021
Yupan Huang, Hongwei Xue, Bei Liu, Yutong Lu

Figure 1 for Unifying Multimodal Transformer for Bi-directional Image and Text Generation
Figure 2 for Unifying Multimodal Transformer for Bi-directional Image and Text Generation
Figure 3 for Unifying Multimodal Transformer for Bi-directional Image and Text Generation
Figure 4 for Unifying Multimodal Transformer for Bi-directional Image and Text Generation
Viaarxiv icon

Decoupling Localization and Classification in Single Shot Temporal Action Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2019
Yupan Huang, Qi Dai, Yutong Lu

Figure 1 for Decoupling Localization and Classification in Single Shot Temporal Action Detection
Figure 2 for Decoupling Localization and Classification in Single Shot Temporal Action Detection
Figure 3 for Decoupling Localization and Classification in Single Shot Temporal Action Detection
Figure 4 for Decoupling Localization and Classification in Single Shot Temporal Action Detection
Viaarxiv icon