Alert button
Picture for Yunsen Xian

Yunsen Xian

Alert button

Exploiting Duality in Open Information Extraction with Predicate Prompt

Jan 20, 2024
Zhen Chen, Jingping Liu, Deqing Yang, Yanghua Xiao, Huimin Xu, Zongyu Wang, Rui Xie, Yunsen Xian

Viaarxiv icon

Entity-Aspect-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction for Fine-grained Sentiment Analysis

Nov 28, 2023
Dan Ma, Jun Xu, Zongyu Wang, Xuezhi Cao, Yunsen Xian

Viaarxiv icon

A Wolf in Sheep's Clothing: Generalized Nested Jailbreak Prompts can Fool Large Language Models Easily

Nov 14, 2023
Peng Ding, Jun Kuang, Dan Ma, Xuezhi Cao, Yunsen Xian, Jiajun Chen, Shujian Huang

Viaarxiv icon

APP: Adaptive Prototypical Pseudo-Labeling for Few-shot OOD Detection

Oct 20, 2023
Pei Wang, Keqing He, Yutao Mou, Xiaoshuai Song, Yanan Wu, Jingang Wang, Yunsen Xian, Xunliang Cai, Weiran Xu

Viaarxiv icon

Large Language Models Meet Open-World Intent Discovery and Recognition: An Evaluation of ChatGPT

Oct 16, 2023
Xiaoshuai Song, Keqing He, Pei Wang, Guanting Dong, Yutao Mou, Jingang Wang, Yunsen Xian, Xunliang Cai, Weiran Xu

Viaarxiv icon

Towards Visual Taxonomy Expansion

Sep 12, 2023
Tinghui Zhu, Jingping Liu, Jiaqing Liang, Haiyun Jiang, Yanghua Xiao, Zongyu Wang, Rui Xie, Yunsen Xian

Figure 1 for Towards Visual Taxonomy Expansion
Figure 2 for Towards Visual Taxonomy Expansion
Figure 3 for Towards Visual Taxonomy Expansion
Figure 4 for Towards Visual Taxonomy Expansion
Viaarxiv icon

Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer

Sep 05, 2023
Renyu Zhu, Chengcheng Han, Yong Qian, Qiushi Sun, Xiang Li, Ming Gao, Xuezhi Cao, Yunsen Xian

Figure 1 for Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer
Figure 2 for Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer
Figure 3 for Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer
Figure 4 for Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer
Viaarxiv icon

Bridging the KB-Text Gap: Leveraging Structured Knowledge-aware Pre-training for KBQA

Aug 28, 2023
Guanting Dong, Rumei Li, Sirui Wang, Yupeng Zhang, Yunsen Xian, Weiran Xu

Figure 1 for Bridging the KB-Text Gap: Leveraging Structured Knowledge-aware Pre-training for KBQA
Figure 2 for Bridging the KB-Text Gap: Leveraging Structured Knowledge-aware Pre-training for KBQA
Figure 3 for Bridging the KB-Text Gap: Leveraging Structured Knowledge-aware Pre-training for KBQA
Figure 4 for Bridging the KB-Text Gap: Leveraging Structured Knowledge-aware Pre-training for KBQA
Viaarxiv icon

Knowledge-Driven CoT: Exploring Faithful Reasoning in LLMs for Knowledge-intensive Question Answering

Aug 25, 2023
Keheng Wang, Feiyu Duan, Sirui Wang, Peiguang Li, Yunsen Xian, Chuantao Yin, Wenge Rong, Zhang Xiong

Figure 1 for Knowledge-Driven CoT: Exploring Faithful Reasoning in LLMs for Knowledge-intensive Question Answering
Figure 2 for Knowledge-Driven CoT: Exploring Faithful Reasoning in LLMs for Knowledge-intensive Question Answering
Figure 3 for Knowledge-Driven CoT: Exploring Faithful Reasoning in LLMs for Knowledge-intensive Question Answering
Figure 4 for Knowledge-Driven CoT: Exploring Faithful Reasoning in LLMs for Knowledge-intensive Question Answering
Viaarxiv icon

FutureTOD: Teaching Future Knowledge to Pre-trained Language Model for Task-Oriented Dialogue

Jun 17, 2023
Weihao Zeng, Keqing He, Yejie Wang, Chen Zeng, Jingang Wang, Yunsen Xian, Weiran Xu

Figure 1 for FutureTOD: Teaching Future Knowledge to Pre-trained Language Model for Task-Oriented Dialogue
Figure 2 for FutureTOD: Teaching Future Knowledge to Pre-trained Language Model for Task-Oriented Dialogue
Figure 3 for FutureTOD: Teaching Future Knowledge to Pre-trained Language Model for Task-Oriented Dialogue
Figure 4 for FutureTOD: Teaching Future Knowledge to Pre-trained Language Model for Task-Oriented Dialogue
Viaarxiv icon