Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationShuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationYu Sun , Shuohuan Wang , Shikun Feng , Siyu Ding , Chao Pang , Junyuan Shang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yanbin Zhao , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Zhihua Wu , Weibao Gong , Jianzhong Liang , Zhizhou Shang , Peng Sun , Wei Liu , Xuan Ouyang , Dianhai Yu , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Tiny : A Progressive Distillation Framework for Pretrained Transformer CompressionWeiyue Su , Xuyi Chen , Shikun Feng , Jiaxiang Liu , Weixin Liu , Yu Sun , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

kk2018 at SemEval-2020 Task 9: Adversarial Training for Code-Mixing Sentiment ClassificationJiaxiang Liu , Xuyi Chen , Shikun Feng , Shuohuan Wang , Xuan Ouyang , Yu Sun , Zhengjie Huang , Weiyue Su


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE at SemEval-2020 Task 10: Learning Word Emphasis Selection by Pre-trained Language ModelZhengjie Huang , Shikun Feng , Weiyue Su , Xuyi Chen , Shuohuan Wang , Jiaxiang Liu , Xuan Ouyang , Yu Sun


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE: Enhanced Representation through Knowledge IntegrationYu Sun , Shuohuan Wang , Yukun Li , Shikun Feng , Xuyi Chen , Han Zhang , Xin Tian , Danxiang Zhu , Hao Tian , Hua Wu

* 8 pages 

   Access Paper or Ask Questions