Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ERNIE-Search: Bridging Cross-Encoder with Dual-Encoder via Self On-the-fly Distillation for Dense Passage RetrievalYuxiang Lu , Yiding Liu , Jiaxiang Liu , Yunsheng Shi , Zhengjie Huang , Shikun Feng Yu Sun , Hao Tian , Hua Wu , Shuaiqiang Wang , Dawei Yin , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE-SPARSE: Learning Hierarchical Efficient Transformer Through Regularized Self-AttentionYang Liu , Jiaxiang Liu , Li Chen , Yuxiang Lu , Shikun Feng , Zhida Feng , Yu Sun , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationShuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationYu Sun , Shuohuan Wang , Shikun Feng , Siyu Ding , Chao Pang , Junyuan Shang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yanbin Zhao , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Zhihua Wu , Weibao Gong , Jianzhong Liang , Zhizhou Shang , Peng Sun , Wei Liu , Xuan Ouyang , Dianhai Yu , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions