Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud ClustersYang Xiang , Zhihua Wu , Weibao Gong , Siyu Ding , Xianjie Mo , Yuang Liu , Shuohuan Wang , Peng Liu , Yongshuai Hou , Long Li , Bin Wang , Shaohuai Shi , Yaqian Han , Yue Yu , Ge Li , Yu Sun , Yanjun Ma , Dianhai Yu

* 20 pages, 10 figures, technical report 

   Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationShuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

End-to-end Adaptive Distributed Training on PaddlePaddleYulong Ao , Zhihua Wu , Dianhai Yu , Weibao Gong , Zhiqing Kui , Minxu Zhang , Zilingfeng Ye , Liang Shen , Yanjun Ma , Tian Wu , Haifeng Wang , Wei Zeng , Chao Yang

* 16 pages, 10 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationYu Sun , Shuohuan Wang , Shikun Feng , Siyu Ding , Chao Pang , Junyuan Shang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yanbin Zhao , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Zhihua Wu , Weibao Gong , Jianzhong Liang , Zhizhou Shang , Peng Sun , Wei Liu , Xuan Ouyang , Dianhai Yu , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions