Alert button
Picture for Xiaoqing Ye

Xiaoqing Ye

Alert button

PointMamba: A Simple State Space Model for Point Cloud Analysis

Feb 19, 2024
Dingkang Liang, Xin Zhou, Xinyu Wang, Xingkui Zhu, Wei Xu, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Xiang Bai

Viaarxiv icon

DrivingDiffusion: Layout-Guided multi-view driving scene video generation with latent diffusion model

Oct 11, 2023
Xiaofan Li, Yifu Zhang, Xiaoqing Ye

Figure 1 for DrivingDiffusion: Layout-Guided multi-view driving scene video generation with latent diffusion model
Figure 2 for DrivingDiffusion: Layout-Guided multi-view driving scene video generation with latent diffusion model
Figure 3 for DrivingDiffusion: Layout-Guided multi-view driving scene video generation with latent diffusion model
Figure 4 for DrivingDiffusion: Layout-Guided multi-view driving scene video generation with latent diffusion model
Viaarxiv icon

Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes

Sep 29, 2023
Xiang Guo, Jiadai Sun, Yuchao Dai, Guanying Chen, Xiaoqing Ye, Xiao Tan, Errui Ding, Yumeng Zhang, Jingdong Wang

Figure 1 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Figure 2 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Figure 3 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Figure 4 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Viaarxiv icon

Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes

Sep 05, 2023
Xin Zhou, Jinghua Hou, Tingting Yao, Dingkang Liang, Zhe Liu, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Jianwei Cheng, Xiang Bai

Figure 1 for Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes
Figure 2 for Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes
Figure 3 for Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes
Figure 4 for Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes
Viaarxiv icon

SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model

Jun 04, 2023
Dingyuan Zhang, Dingkang Liang, Hongcheng Yang, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Zhe Liu, Xiang Bai

Figure 1 for SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model
Figure 2 for SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model
Figure 3 for SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model
Figure 4 for SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model
Viaarxiv icon

Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes

May 17, 2023
Jiang-Tian Zhai, Ze Feng, Jinhao Du, Yongqiang Mao, Jiang-Jiang Liu, Zichang Tan, Yifu Zhang, Xiaoqing Ye, Jingdong Wang

Figure 1 for Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes
Figure 2 for Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes
Figure 3 for Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes
Figure 4 for Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes
Viaarxiv icon

Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching

May 12, 2023
Zhe Liu, Xiaoqing Ye, Zhikang Zou, Xinwei He, Xiao Tan, Errui Ding, Jingdong Wang, Xiang Bai

Figure 1 for Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching
Figure 2 for Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching
Figure 3 for Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching
Figure 4 for Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching
Viaarxiv icon

SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection

Apr 10, 2023
Wei Hua, Dingkang Liang, Jingyu Li, Xiaolong Liu, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Xiang Bai

Figure 1 for SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection
Figure 2 for SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection
Figure 3 for SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection
Figure 4 for SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection
Viaarxiv icon

CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model

Apr 09, 2023
Dingkang Liang, Jiahao Xie, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Wei Xu, Xiang Bai

Figure 1 for CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model
Figure 2 for CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model
Figure 3 for CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model
Figure 4 for CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model
Viaarxiv icon