Alert button
Picture for Tengchao Lv

Tengchao Lv

Alert button

TextDiffuser-2: Unleashing the Power of Language Models for Text Rendering

Nov 28, 2023
Jingye Chen, Yupan Huang, Tengchao Lv, Lei Cui, Qifeng Chen, Furu Wei

Figure 1 for TextDiffuser-2: Unleashing the Power of Language Models for Text Rendering
Figure 2 for TextDiffuser-2: Unleashing the Power of Language Models for Text Rendering
Figure 3 for TextDiffuser-2: Unleashing the Power of Language Models for Text Rendering
Figure 4 for TextDiffuser-2: Unleashing the Power of Language Models for Text Rendering
Viaarxiv icon

Kosmos-2.5: A Multimodal Literate Model

Sep 20, 2023
Tengchao Lv, Yupan Huang, Jingye Chen, Lei Cui, Shuming Ma, Yaoyao Chang, Shaohan Huang, Wenhui Wang, Li Dong, Weiyao Luo, Shaoxiang Wu, Guoxin Wang, Cha Zhang, Furu Wei

Figure 1 for Kosmos-2.5: A Multimodal Literate Model
Figure 2 for Kosmos-2.5: A Multimodal Literate Model
Figure 3 for Kosmos-2.5: A Multimodal Literate Model
Figure 4 for Kosmos-2.5: A Multimodal Literate Model
Viaarxiv icon

TextDiffuser: Diffusion Models as Text Painters

May 24, 2023
Jingye Chen, Yupan Huang, Tengchao Lv, Lei Cui, Qifeng Chen, Furu Wei

Figure 1 for TextDiffuser: Diffusion Models as Text Painters
Figure 2 for TextDiffuser: Diffusion Models as Text Painters
Figure 3 for TextDiffuser: Diffusion Models as Text Painters
Figure 4 for TextDiffuser: Diffusion Models as Text Painters
Viaarxiv icon

Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models

Mar 01, 2023
Shaohan Huang, Li Dong, Wenhui Wang, Yaru Hao, Saksham Singhal, Shuming Ma, Tengchao Lv, Lei Cui, Owais Khan Mohammed, Barun Patra, Qiang Liu, Kriti Aggarwal, Zewen Chi, Johan Bjorck, Vishrav Chaudhary, Subhojit Som, Xia Song, Furu Wei

Figure 1 for Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models
Figure 2 for Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models
Figure 3 for Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models
Figure 4 for Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models
Viaarxiv icon

XDoc: Unified Pre-training for Cross-Format Document Understanding

Oct 06, 2022
Jingye Chen, Tengchao Lv, Lei Cui, Cha Zhang, Furu Wei

Figure 1 for XDoc: Unified Pre-training for Cross-Format Document Understanding
Figure 2 for XDoc: Unified Pre-training for Cross-Format Document Understanding
Figure 3 for XDoc: Unified Pre-training for Cross-Format Document Understanding
Figure 4 for XDoc: Unified Pre-training for Cross-Format Document Understanding
Viaarxiv icon

LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking

Apr 19, 2022
Yupan Huang, Tengchao Lv, Lei Cui, Yutong Lu, Furu Wei

Figure 1 for LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking
Figure 2 for LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking
Figure 3 for LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking
Figure 4 for LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking
Viaarxiv icon

DiT: Self-supervised Pre-training for Document Image Transformer

Apr 12, 2022
Junlong Li, Yiheng Xu, Tengchao Lv, Lei Cui, Cha Zhang, Furu Wei

Figure 1 for DiT: Self-supervised Pre-training for Document Image Transformer
Figure 2 for DiT: Self-supervised Pre-training for Document Image Transformer
Figure 3 for DiT: Self-supervised Pre-training for Document Image Transformer
Figure 4 for DiT: Self-supervised Pre-training for Document Image Transformer
Viaarxiv icon

Document AI: Benchmarks, Models and Applications

Nov 16, 2021
Lei Cui, Yiheng Xu, Tengchao Lv, Furu Wei

Figure 1 for Document AI: Benchmarks, Models and Applications
Figure 2 for Document AI: Benchmarks, Models and Applications
Figure 3 for Document AI: Benchmarks, Models and Applications
Figure 4 for Document AI: Benchmarks, Models and Applications
Viaarxiv icon

TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models

Sep 25, 2021
Minghao Li, Tengchao Lv, Lei Cui, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Zhoujun Li, Furu Wei

Figure 1 for TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models
Figure 2 for TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models
Figure 3 for TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models
Figure 4 for TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models
Viaarxiv icon