Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Zhu

Blending Anti-Aliasing into Vision Transformer


Oct 28, 2021
Shengju Qian, Hao Shao, Yi Zhu, Mu Li, Jiaya Jia

* Accepted to NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CrossCLR: Cross-modal Contrastive Learning For Multi-modal Video Representations


Sep 30, 2021
Mohammadreza Zolfaghari, Yi Zhu, Peter Gehler, Thomas Brox

* ICCV 2021, 14 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Unsupervised Method for Building Sentence Simplification Corpora in Multiple Languages


Sep 01, 2021
Xinyu Lu, Jipeng Qiang, Yun Li, Yunhao Yuan, Yi Zhu

* Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Coordinate Transforms for Monocular 3D Object Detection


Aug 13, 2021
Li Wang, Li Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Tong He, Mu Li, Xiangyang Xue

* Code is available at: https://github.com/amazon-research/progressive-coordinate-transforms 

  Access Paper or Ask Questions

Video Contrastive Learning with Global Context


Aug 05, 2021
Haofei Kuang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Xinyu Li, Joseph Tighe, Sören Schwertfeger, Cyrill Stachniss, Mu Li

* Code is publicly available at: https://github.com/amazon-research/video-contrastive-learning 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Efficient Pyramid Transformer for Semantic Segmentation


Jul 29, 2021
Fangrui Zhu, Yi Zhu, Li Zhang, Chongruo Wu, Yanwei Fu, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation


Jul 23, 2021
Bingqian Lin, Yi Zhu, Yanxin Long, Xiaodan Liang, Qixiang Ye, Liang Lin

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021 
* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Optimal Resource Allocation for Serverless Queries


Jul 19, 2021
Anish Pimpley, Shuo Li, Anubha Srivastava, Vishal Rohra, Yi Zhu, Soundararajan Srinivasan, Alekh Jindal, Hiren Patel, Shi Qiao, Rathijit Sen


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Embodied Vision Navigation: A Survey


Jul 07, 2021
Fengda Zhu, Yi Zhu, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang

* 21 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AutoAdapt: Automated Segmentation Network Search for Unsupervised Domain Adaptation


Jun 24, 2021
Xueqing Deng, Yi Zhu, Yuxin Tian, Shawn Newsam

* short version has been accepted at 1st NAS workshop co-organized with CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Analyzing Adversarial Robustness of Deep Neural Networks in Pixel Space: a Semantic Perspective


Jun 18, 2021
Lina Wang, Xingshu Chen, Yulong Wang, Yawei Yue, Yi Zhu, Xuemei Zeng, Wei Wang

* 13 pages, 6figures 

  Access Paper or Ask Questions

VidTr: Video Transformer Without Convolutions


Apr 23, 2021
Xinyu Li, Yanyi Zhang, Chunhui Liu, Bing Shuai, Yi Zhu, Biagio Brattoli, Hao Chen, Ivan Marsic, Joseph Tighe


  Access Paper or Ask Questions

SOON: Scenario Oriented Object Navigation with Graph-based Exploration


Mar 31, 2021
Fengda Zhu, Xiwen Liang, Yi Zhu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

Rapid Multi-Physics Simulation for Electro-Thermal Origami Robotic Systems


Feb 19, 2021
Yi Zhu, Evgueni T. Filipov

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

SelfNorm and CrossNorm for Out-of-Distribution Robustness


Feb 04, 2021
Zhiqiang Tang, Yunhe Gao, Yi Zhu, Zhi Zhang, Mu Li, Dimitris Metaxas

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Combining Deep Generative Models and Multi-lingual Pretraining for Semi-supervised Document Classification


Jan 26, 2021
Yi Zhu, Ehsan Shareghi, Yingzhen Li, Roi Reichart, Anna Korhonen

* EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Closer Look at Few-Shot Crosslingual Transfer: Variance, Benchmarks and Baselines


Dec 31, 2020
Mengjie Zhao, Yi Zhu, Ehsan Shareghi, Roi Reichart, Anna Korhonen, Hinrich Schütze


  Access Paper or Ask Questions

NUTA: Non-uniform Temporal Aggregation for Action Recognition


Dec 15, 2020
Xinyu Li, Chunhui Liu, Bing Shuai, Yi Zhu, Hao Chen, Joseph Tighe


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition


Dec 11, 2020
Yi Zhu, Xinyu Li, Chunhui Liu, Mohammadreza Zolfaghari, Yuanjun Xiong, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Joseph Tighe, R. Manmatha, Mu Li

* Technical report. Code and model zoo can be found at https://cv.gluon.ai/model_zoo/action_recognition.html 

  Access Paper or Ask Questions

Scale Aware Adaptation for Land-Cover Classification in Remote Sensing Imagery


Dec 08, 2020
Xueqing Deng, Yi Zhu, Yuxin Tian, Shawn Newsam

* The open-sourced codes are available on Github: https://github.com/xdeng7/scale-aware_da 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Good Practices in Self-supervised Representation Learning


Dec 01, 2020
Srikar Appalaraju, Yi Zhu, Yusheng Xie, István Fehérvári

* Neural Information Processing Systems (NeurIPS Self-Supervision Workshop 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Improving adversarial robustness of deep neural networks by using semantic information


Aug 18, 2020
Lina Wang, Rui Tang, Yawei Yue, Xingshu Chen, Wei Wang, Yi Zhu, Xuemei Zeng

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LSBert: A Simple Framework for Lexical Simplification


Jun 25, 2020
Jipeng Qiang, Yun Li, Yi Zhu, Yunhao Yuan, Xindong Wu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1907.06226 

  Access Paper or Ask Questions

Identification of hydrodynamic instability by convolutional neural networks


Jun 02, 2020
Wuyue Yang, Liangrong Peng, Yi Zhu, Liu Hong


  Access Paper or Ask Questions

When Machine Learning Meets Multiscale Modeling in Chemical Reactions


Jun 01, 2020
Wuyue Yang, Liangrong Peng, Yi Zhu, Liu Hong


  Access Paper or Ask Questions

Generating Semantically Valid Adversarial Questions for TableQA


May 26, 2020
Yi Zhu, Menglin Xia, Yiwei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Revealing hidden dynamics from time-series data by ODENet


May 11, 2020
Pipi Hu, Wuyue Yang, Yi Zhu, Liu Hong


  Access Paper or Ask Questions

Improving Semantic Segmentation via Self-Training


May 06, 2020
Yi Zhu, Zhongyue Zhang, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions