Alert button
Picture for Qicheng Lao

Qicheng Lao

Alert button

OpenMEDLab: An Open-source Platform for Multi-modality Foundation Models in Medicine

Feb 28, 2024
Xiaosong Wang, Xiaofan Zhang, Guotai Wang, Junjun He, Zhongyu Li, Wentao Zhu, Yi Guo, Qi Dou, Xiaoxiao Li, Dequan Wang, Liang Hong, Qicheng Lao, Tong Ruan, Yukun Zhou, Yixue Li, Jie Zhao, Kang Li, Xin Sun, Lifeng Zhu, Shaoting Zhang

Viaarxiv icon

Increasing SAM Zero-Shot Performance on Multimodal Medical Images Using GPT-4 Generated Descriptive Prompts Without Human Annotation

Feb 24, 2024
Zekun Jiang, Dongjie Cheng, Ziyuan Qin, Jun Gao, Qicheng Lao, Kang Li, Le Zhang

Viaarxiv icon

Deblurring Masked Autoencoder is Better Recipe for Ultrasound Image Recognition

Jun 14, 2023
Qingbo Kang, Jun Gao, Kang Li, Qicheng Lao

Figure 1 for Deblurring Masked Autoencoder is Better Recipe for Ultrasound Image Recognition
Figure 2 for Deblurring Masked Autoencoder is Better Recipe for Ultrasound Image Recognition
Figure 3 for Deblurring Masked Autoencoder is Better Recipe for Ultrasound Image Recognition
Figure 4 for Deblurring Masked Autoencoder is Better Recipe for Ultrasound Image Recognition
Viaarxiv icon

ConES: Concept Embedding Search for Parameter Efficient Tuning Large Vision Language Models

May 30, 2023
Huahui Yi, Ziyuan Qin, Wei Xu, Miaotian Guo, Kun Wang, Shaoting Zhang, Kang Li, Qicheng Lao

Figure 1 for ConES: Concept Embedding Search for Parameter Efficient Tuning Large Vision Language Models
Figure 2 for ConES: Concept Embedding Search for Parameter Efficient Tuning Large Vision Language Models
Figure 3 for ConES: Concept Embedding Search for Parameter Efficient Tuning Large Vision Language Models
Figure 4 for ConES: Concept Embedding Search for Parameter Efficient Tuning Large Vision Language Models
Viaarxiv icon

SAM on Medical Images: A Comprehensive Study on Three Prompt Modes

Apr 28, 2023
Dongjie Cheng, Ziyuan Qin, Zekun Jiang, Shaoting Zhang, Qicheng Lao, Kang Li

Figure 1 for SAM on Medical Images: A Comprehensive Study on Three Prompt Modes
Figure 2 for SAM on Medical Images: A Comprehensive Study on Three Prompt Modes
Figure 3 for SAM on Medical Images: A Comprehensive Study on Three Prompt Modes
Figure 4 for SAM on Medical Images: A Comprehensive Study on Three Prompt Modes
Viaarxiv icon

Towards General Purpose Medical AI: Continual Learning Medical Foundation Model

Mar 12, 2023
Huahui Yi, Ziyuan Qin, Qicheng Lao, Wei Xu, Zekun Jiang, Dequan Wang, Shaoting Zhang, Kang Li

Figure 1 for Towards General Purpose Medical AI: Continual Learning Medical Foundation Model
Figure 2 for Towards General Purpose Medical AI: Continual Learning Medical Foundation Model
Figure 3 for Towards General Purpose Medical AI: Continual Learning Medical Foundation Model
Figure 4 for Towards General Purpose Medical AI: Continual Learning Medical Foundation Model
Viaarxiv icon

Medical Image Understanding with Pretrained Vision Language Models: A Comprehensive Study

Sep 30, 2022
Ziyuan Qin, Huahui Yi, Qicheng Lao, Kang Li

Figure 1 for Medical Image Understanding with Pretrained Vision Language Models: A Comprehensive Study
Figure 2 for Medical Image Understanding with Pretrained Vision Language Models: A Comprehensive Study
Figure 3 for Medical Image Understanding with Pretrained Vision Language Models: A Comprehensive Study
Figure 4 for Medical Image Understanding with Pretrained Vision Language Models: A Comprehensive Study
Viaarxiv icon

FlowX: Towards Explainable Graph Neural Networks via Message Flows

Jun 26, 2022
Shurui Gui, Hao Yuan, Jie Wang, Qicheng Lao, Kang Li, Shuiwang Ji

Figure 1 for FlowX: Towards Explainable Graph Neural Networks via Message Flows
Figure 2 for FlowX: Towards Explainable Graph Neural Networks via Message Flows
Figure 3 for FlowX: Towards Explainable Graph Neural Networks via Message Flows
Figure 4 for FlowX: Towards Explainable Graph Neural Networks via Message Flows
Viaarxiv icon

Towards Adversarial Robustness via Transductive Learning

Jun 15, 2021
Jiefeng Chen, Yang Guo, Xi Wu, Tianqi Li, Qicheng Lao, Yingyu Liang, Somesh Jha

Figure 1 for Towards Adversarial Robustness via Transductive Learning
Figure 2 for Towards Adversarial Robustness via Transductive Learning
Figure 3 for Towards Adversarial Robustness via Transductive Learning
Figure 4 for Towards Adversarial Robustness via Transductive Learning
Viaarxiv icon

Hypothesis Disparity Regularized Mutual Information Maximization

Dec 15, 2020
Qicheng Lao, Xiang Jiang, Mohammad Havaei

Figure 1 for Hypothesis Disparity Regularized Mutual Information Maximization
Figure 2 for Hypothesis Disparity Regularized Mutual Information Maximization
Figure 3 for Hypothesis Disparity Regularized Mutual Information Maximization
Figure 4 for Hypothesis Disparity Regularized Mutual Information Maximization
Viaarxiv icon