Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianlin Su

ZARTS: On Zero-order Optimization for Neural Architecture Search


Oct 10, 2021
Xiaoxing Wang, Wenxuan Guo, Junchi Yan, Jianlin Su, Xiaokang Yang


  Access Paper or Ask Questions

BioCopy: A Plug-And-Play Span Copy Mechanism in Seq2Seq Models


Sep 26, 2021
Yi Liu, Guoan Zhang, Puning Yu, Jianlin Su, Shengfeng Pan

* emnlp workshop 

  Access Paper or Ask Questions

RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding


Apr 20, 2021
Jianlin Su, Yu Lu, Shengfeng Pan, Bo Wen, Yunfeng Liu

* Preprint. English experiments are coming 

  Access Paper or Ask Questions

Whitening Sentence Representations for Better Semantics and Faster Retrieval


Mar 29, 2021
Jianlin Su, Jiarun Cao, Weijie Liu, Yangyiwen Ou

* The source code of this paper is available at https://github.com/bojone/BERT-whitening 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-stage Attention ResU-Net for Semantic Segmentation of Fine-Resolution Remote Sensing Images


Dec 01, 2020
Rui Li, Shunyi Zheng, Chenxi Duan, Jianlin Su, Ce Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.14902, arXiv:2009.02130 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Attention-Network for Semantic Segmentation of High-Resolution Remote Sensing Images


Sep 03, 2020
Rui Li, Shunyi Zheng, Chenxi Duan, Jianlin Su

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.14902 

  Access Paper or Ask Questions

Linear Attention Mechanism: An Efficient Attention for Semantic Segmentation


Aug 20, 2020
Rui Li, Jianlin Su, Chenxi Duan, Shunyi Zheng


  Access Paper or Ask Questions

A Batch Normalized Inference Network Keeps the KL Vanishing Away


Jun 01, 2020
Qile Zhu, Jianlin Su, Wei Bi, Xiaojiang Liu, Xiyao Ma, Xiaolin Li, Dapeng Wu

* An extension for the original ACL 2020 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Extraction of Entities and Relations Based on a Novel Decomposition Strategy


Sep 11, 2019
Bowen Yu, Zhenyu Zhang, Jianlin Su, Yubin Wang, Tingwen Liu, Bin Wang, Sujian Li


  Access Paper or Ask Questions

A Novel Hierarchical Binary Tagging Framework for Joint Extraction of Entities and Relations


Sep 07, 2019
Zhepei Wei, Jianlin Su, Yue Wang, Yuan Tian, Yi Chang

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

O-GAN: Extremely Concise Approach for Auto-Encoding Generative Adversarial Networks


Mar 05, 2019
Jianlin Su


  Access Paper or Ask Questions

Artist Style Transfer Via Quadratic Potential


Mar 05, 2019
Rahul Bhalley, Jianlin Su

* 8 pages, 3 figures, uses nips_2018.sty, renamed the network to CycleGAN-QP for maintaining consistency with work 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Generalization Ability of Convolutional Neural Networks and Capsule Networks for Image Classification via Top-2 Classification


Jan 29, 2019
Hao Ren, Jianlin Su, Hong Lu


  Access Paper or Ask Questions

GAN-QP: A Novel GAN Framework without Gradient Vanishing and Lipschitz Constraint


Dec 08, 2018
Jianlin Su

* simplify some proofs; add reconstruction 

  Access Paper or Ask Questions

Training Generative Adversarial Networks Via Turing Test


Oct 27, 2018
Jianlin Su

* fix some clerical errors, add some experimental data 

  Access Paper or Ask Questions

f-VAEs: Improve VAEs with Conditional Flows


Sep 16, 2018
Jianlin Su, Guang Wu


  Access Paper or Ask Questions

Variational Inference: A Unified Framework of Generative Models and Some Revelations


Jul 20, 2018
Jianlin Su

* 6 pages, 4 figures, fix a bug, fix (19), E(z)-->E(x), fix (2), fix (7), add code link 

  Access Paper or Ask Questions