Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jinwei Gu

ReconfigISP: Reconfigurable Camera Image Processing Pipeline


Sep 10, 2021
Ke Yu, Zexian Li, Yue Peng, Chen Change Loy, Jinwei Gu

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Camera Obscura: An Image Restoration Pipeline for Lensless Pinhole Photography


Aug 12, 2021
Joshua D. Rego, Huaijin Chen, Shuai Li, Jinwei Gu, Suren Jayasuriya

* 11 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Lighting the Darkness in the Deep Learning Era


Apr 21, 2021
Chongyi Li, Chunle Guo, Linghao Han, Jun Jiang, Ming-Ming Cheng, Jinwei Gu, Chen Change Loy

* 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Removing Diffraction Image Artifacts in Under-Display Camera via Dynamic Skip Connection Network


Apr 19, 2021
Ruicheng Feng, Chongyi Li, Huaijin Chen, Shuai Li, Chen Change Loy, Jinwei Gu

* CVPR 2021 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

HDR Video Reconstruction with Tri-Exposure Quad-Bayer Sensors


Mar 19, 2021
Yitong Jiang, Inchang Choi, Jun Jiang, Jinwei Gu


  Access Paper or Ask Questions

iToF2dToF: A Robust and Flexible Representation for Data-Driven Time-of-Flight Imaging


Mar 12, 2021
Felipe Gutierrez-Barragan, Huaijin Chen, Mohit Gupta, Andreas Velten, Jinwei Gu

* 32 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GLEAN: Generative Latent Bank for Large-Factor Image Super-Resolution


Dec 01, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Xiangyu Xu, Jinwei Gu, Chen Change Loy

* Tech report, 19 pages, 19 figures. A high-resolution version of this paper can be found at https://ckkelvinchan.github.io/ 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

JPAD-SE: High-Level Semantics for Joint Perception-Accuracy-Distortion Enhancement in Image Compression


May 29, 2020
Shiyu Duan, Huaijin Chen, Jinwei Gu


  Access Paper or Ask Questions

Video Stitching for Linear Camera Arrays


Jul 31, 2019
Wei-Sheng Lai, Orazio Gallo, Jinwei Gu, Deqing Sun, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz

* This work is accepted in BMVC 2019. Project website: http://vllab.ucmerced.edu/wlai24/video_stitching/ 

  Access Paper or Ask Questions

NRMVS: Non-Rigid Multi-View Stereo


Jan 12, 2019
Matthias Innmann, Kihwan Kim, Jinwei Gu, Matthias Niessner, Charles Loop, Marc Stamminger, Jan Kautz


  Access Paper or Ask Questions

Neural RGB->D Sensing: Depth and Uncertainty from a Video Camera


Jan 09, 2019
Chao Liu, Jinwei Gu, Kihwan Kim, Srinivasa Narasimhan, Jan Kautz


  Access Paper or Ask Questions

Neural Inverse Rendering of an Indoor Scene from a Single Image


Jan 08, 2019
Soumyadip Sengupta, Jinwei Gu, Kihwan Kim, Guilin Liu, David W. Jacobs, Jan Kautz

* 20 pages, 23 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PlaneRCNN: 3D Plane Detection and Reconstruction from a Single Image


Jan 08, 2019
Chen Liu, Kihwan Kim, Jinwei Gu, Yasutaka Furukawa, Jan Kautz


  Access Paper or Ask Questions

Very Power Efficient Neural Time-of-Flight


Dec 19, 2018
Yan Chen, Jimmy Ren, Xuanye Cheng, Keyuan Qian, Jinwei Gu

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Synthesis and Placement of Object Instances


Dec 07, 2018
Donghoon Lee, Sifei Liu, Jinwei Gu, Ming-Yu Liu, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz


  Access Paper or Ask Questions

Separating Reflection and Transmission Images in the Wild


Aug 16, 2018
Patrick Wieschollek, Orazio Gallo, Jinwei Gu, Jan Kautz

* accepted at ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Switchable Temporal Propagation Network


May 04, 2018
Sifei Liu, Guangyu Zhong, Shalini De Mello, Jinwei Gu, Varun Jampani, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz


  Access Paper or Ask Questions

A Lightweight Approach for On-the-Fly Reflectance Estimation


Apr 02, 2018
Kihwan Kim, Jinwei Gu, Stephen Tyree, Pavlo Molchanov, Matthias Nießner, Jan Kautz

* ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Geometry-Aware Learning of Maps for Camera Localization


Apr 02, 2018
Samarth Brahmbhatt, Jinwei Gu, Kihwan Kim, James Hays, Jan Kautz

* CVPR 2018 camera ready paper + supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Reblur2Deblur: Deblurring Videos via Self-Supervised Learning


Jan 16, 2018
Huaijin Chen, Jinwei Gu, Orazio Gallo, Ming-Yu Liu, Ashok Veeraraghavan, Jan Kautz


  Access Paper or Ask Questions

Learning Affinity via Spatial Propagation Networks


Oct 03, 2017
Sifei Liu, Shalini De Mello, Jinwei Gu, Guangyu Zhong, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz

* A long version of NIPS 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Segment Instances in Videos with Spatial Propagation Network


Sep 14, 2017
Jingchun Cheng, Sifei Liu, Yi-Hsuan Tsai, Wei-Chih Hung, Shalini De Mello, Jinwei Gu, Jan Kautz, Shengjin Wang, Ming-Hsuan Yang

* CVPR 2017 Workshop on DAVIS Challenge. Code is available at http://github.com/JingchunCheng/Seg-with-SPN 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning with Energy-efficient Binary Gradient Cameras


Dec 03, 2016
Suren Jayasuriya, Orazio Gallo, Jinwei Gu, Jan Kautz


  Access Paper or Ask Questions