Alert button
Picture for Jiachen Liu

Jiachen Liu

Alert button

UNIMO-G: Unified Image Generation through Multimodal Conditional Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Wei Li, Xue Xu, Jiachen Liu, Xinyan Xiao

Viaarxiv icon

Efficient Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2023
Zhongwei Wan, Xin Wang, Che Liu, Samiul Alam, Yu Zheng, Jiachen Liu, Zhongnan Qu, Shen Yan, Yi Zhu, Quanlu Zhang, Mosharaf Chowdhury, Mi Zhang

Viaarxiv icon

Venn: Resource Management Across Federated Learning Jobs

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2023
Jiachen Liu, Fan Lai, Ding Ding, Yiwen Zhang, Mosharaf Chowdhury

Viaarxiv icon

3D-Aware Talking-Head Video Motion Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2023
Haomiao Ni, Jiachen Liu, Yuan Xue, Sharon X. Huang

Viaarxiv icon

CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Peng Di, Jianguo Li, Hang Yu, Wei Jiang, Wenting Cai, Yang Cao, Chaoyu Chen, Dajun Chen, Hongwei Chen, Liang Chen, Gang Fan, Jie Gong, Zi Gong, Wen Hu, Tingting Guo, Zhichao Lei, Ting Li, Zheng Li, Ming Liang, Cong Liao, Bingchang Liu, Jiachen Liu, Zhiwei Liu, Shaojun Lu, Min Shen, Guangpei Wang, Huan Wang, Zhi Wang, Zhaogui Xu, Jiawei Yang, Qing Ye, Gehao Zhang, Yu Zhang, Zelin Zhao, Xunjin Zheng, Hailian Zhou, Lifu Zhu, Xianying Zhu

Figure 1 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Figure 2 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Figure 3 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Figure 4 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Viaarxiv icon

NeRF-Enhanced Outpainting for Faithful Field-of-View Extrapolation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2023
Rui Yu, Jiachen Liu, Zihan Zhou, Sharon X. Huang

Figure 1 for NeRF-Enhanced Outpainting for Faithful Field-of-View Extrapolation
Figure 2 for NeRF-Enhanced Outpainting for Faithful Field-of-View Extrapolation
Figure 3 for NeRF-Enhanced Outpainting for Faithful Field-of-View Extrapolation
Figure 4 for NeRF-Enhanced Outpainting for Faithful Field-of-View Extrapolation
Viaarxiv icon

WeCheck: Strong Factual Consistency Checker via Weakly Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Wenhao Wu, Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Sujian Li, Yajuan Lv

Figure 1 for WeCheck: Strong Factual Consistency Checker via Weakly Supervised Learning
Figure 2 for WeCheck: Strong Factual Consistency Checker via Weakly Supervised Learning
Figure 3 for WeCheck: Strong Factual Consistency Checker via Weakly Supervised Learning
Figure 4 for WeCheck: Strong Factual Consistency Checker via Weakly Supervised Learning
Viaarxiv icon

UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2022
Wei Li, Xue Xu, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hu Yang, Guohao Li, Zhanpeng Wang, Zhifan Feng, Qiaoqiao She, Yajuan Lyu, Hua Wu

Figure 1 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Figure 2 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Figure 3 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Figure 4 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Viaarxiv icon

FRSUM: Towards Faithful Abstractive Summarization via Enhancing Factual Robustness

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2022
Wenhao Wu, Wei Li, Jiachen Liu, Xinyan Xiao, Ziqiang Cao, Sujian Li, Hua Wu

Figure 1 for FRSUM: Towards Faithful Abstractive Summarization via Enhancing Factual Robustness
Figure 2 for FRSUM: Towards Faithful Abstractive Summarization via Enhancing Factual Robustness
Figure 3 for FRSUM: Towards Faithful Abstractive Summarization via Enhancing Factual Robustness
Figure 4 for FRSUM: Towards Faithful Abstractive Summarization via Enhancing Factual Robustness
Viaarxiv icon

Auxo: Heterogeneity-Mitigating Federated Learning via Scalable Client Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2022
Jiachen Liu, Fan Lai, Yinwei Dai, Aditya Akella, Harsha Madhyastha, Mosharaf Chowdhury

Figure 1 for Auxo: Heterogeneity-Mitigating Federated Learning via Scalable Client Clustering
Figure 2 for Auxo: Heterogeneity-Mitigating Federated Learning via Scalable Client Clustering
Figure 3 for Auxo: Heterogeneity-Mitigating Federated Learning via Scalable Client Clustering
Figure 4 for Auxo: Heterogeneity-Mitigating Federated Learning via Scalable Client Clustering
Viaarxiv icon