Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ge Li

Two heads are better than one: Enhancing medical representations by pre-training over structured and unstructured electronic health records


Jan 25, 2022
Sicen Liu, Xiaolong Wang, Yongshuai Hou, Ge Li, Hui Wang, Hui Xu, Yang Xiang, Buzhou Tang

* 31 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Winning solutions and post-challenge analyses of the ChaLearn AutoDL challenge 2019


Jan 11, 2022
Zhengying Liu, Adrien Pavao, Zhen Xu, Sergio Escalera, Fabio Ferreira, Isabelle Guyon, Sirui Hong, Frank Hutter, Rongrong Ji, Julio C. S. Jacques Junior, Ge Li, Marius Lindauer, Zhipeng Luo, Meysam Madadi, Thomas Nierhoff, Kangning Niu, Chunguang Pan, Danny Stoll, Sebastien Treguer, Jin Wang, Peng Wang, Chenglin Wu, Youcheng Xiong, Arbe r Zela, Yang Zhang

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) 2021 
* The first three authors contributed equally; This is only a draft version 

  Access Paper or Ask Questions

Specializing Versatile Skill Libraries using Local Mixture of Experts


Jan 10, 2022
Onur Celik, Dongzhuoran Zhou, Ge Li, Philipp Becker, Gerhard Neumann

* published at CoRL 2021 London 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Dec 23, 2021
Shuohuan Wang, Yu Sun, Yang Xiang, Zhihua Wu, Siyu Ding, Weibao Gong, Shikun Feng, Junyuan Shang, Yanbin Zhao, Chao Pang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Xi Wang, Yangfan Bai, Qiuliang Chen, Li Zhao, Shiyong Li, Peng Sun, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Hao Tian, Hua Wu, Tian Wu, Wei Zeng, Ge Li, Wen Gao, Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Share in Multi-Agent Reinforcement Learning


Dec 16, 2021
Yuxuan Yi, Ge Li, Yaowei Wang, Zongqing Lu


  Access Paper or Ask Questions

Precise Learning of Source Code Contextual Semantics via Hierarchical Dependence Structure and Graph Attention Networks


Nov 20, 2021
Zhehao Zhao, Bo Yang, Ge Li, Huai Liu, Zhi Jin

* Journal of Systems and Software, Volume 184, 2022, 111108, ISSN 0164-1212 
* 17pages, published on Journal of Systems and Software 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Robust Unsupervised Video Person Re-identification


Nov 18, 2021
Xianghao Zang, Ge Li, Wei Gao, Xiujun Shu

* Preprint version; Accepted by IET Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Disentangle Scenes for Person Re-identification


Nov 10, 2021
Xianghao Zang, Ge Li, Wei Gao, Xiujun Shu

* Preprint Version; Accepted by Image and Vision Computing 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning for Multimodal Electronic Health Records-based Research: Challenges and Perspectives


Nov 09, 2021
Ziyi Liu, Jiaqi Zhang, Yongshuai Hou, Xinran Zhang, Ge Li, Yang Xiang

* 37 pages, 3 tables, 2 figures, to be submitted to JAMIA 

  Access Paper or Ask Questions

PIRenderer: Controllable Portrait Image Generation via Semantic Neural Rendering


Sep 17, 2021
Yurui Ren, Ge Li, Yuanqi Chen, Thomas H. Li, Shan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Power-Based Attacks on Spatial DNN Accelerators


Aug 28, 2021
Ge Li, Mohit Tiwari, Michael Orshansky

* 18 pages, 10 figures, accepted by the ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Combining Attention with Flow for Person Image Synthesis


Aug 04, 2021
Yurui Ren, Yubo Wu, Thomas H. Li, Shan Liu, Ge Li


  Access Paper or Ask Questions

Semantic-guided Pixel Sampling for Cloth-Changing Person Re-identification


Jul 24, 2021
Xiujun Shu, Ge Li, Xiao Wang, Weijian Ruan, Qi Tian

* This paper has been published on IEEE Signal Processing Letters 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Spatio-Temporal Person Re-identification: Algorithm and Benchmark


Jun 24, 2021
Xiujun Shu, Xiao Wang, Xianghao Zang, Shiliang Zhang, Yuanqi Chen, Ge Li, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Low Pass Filter for Anti-aliasing in Temporal Action Localization


Apr 23, 2021
Cece Jin, Yuanqi Chen, Ge Li, Tao Zhang, Thomas Li


  Access Paper or Ask Questions

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

SSD-GAN: Measuring the Realness in the Spatial and Spectral Domains


Dec 15, 2020
Yuanqi Chen, Ge Li, Cece Jin, Shan Liu, Thomas Li

* Accepted to AAAI 2021. Code: https://github.com/cyq373/SSD-GAN 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Represent Programs with Heterogeneous Graphs


Dec 08, 2020
Wenhan Wang, Kechi Zhang, Ge Li, Zhi Jin


  Access Paper or Ask Questions

Point Cloud Attribute Compression via Successive Subspace Graph Transform


Oct 29, 2020
Yueru Chen, Yiting Shao, Jing Wang, Ge Li, C. -C. Jay Kuo

* Accepted by VCIP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Retrieve and Refine: Exemplar-based Neural Comment Generation


Oct 09, 2020
Bolin Wei, Yongmin Li, Ge Li, Xin Xia, Zhi Jin

* to be published in the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2020) (ASE'20) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Full-line Code Completion with Neural Language Models


Sep 18, 2020
Wenhan Wang, Sijie Shen, Ge Li, Zhi Jin


  Access Paper or Ask Questions

Deep Spatial Transformation for Pose-Guided Person Image Generation and Animation


Aug 27, 2020
Yurui Ren, Ge Li, Shan Liu, Thomas H. Li

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.00696 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Zero-Shot Unsupervised Image-to-Image Translation


Jul 28, 2020
Yuanqi Chen, Xiaoming Yu, Shan Liu, Ge Li


  Access Paper or Ask Questions