Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ian McGraw

Multi-user VoiceFilter-Lite via Attentive Speaker Embedding


Jul 02, 2021
Rajeev Rikhye, Quan Wang, Qiao Liang, Yanzhang He, Ian McGraw


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Keyphrase Detection using Speaker and Environment Information


Apr 28, 2021
Rajeev Rikhye, Quan Wang, Qiao Liang, Yanzhang He, Ding Zhao, Yiteng, Huang, Arun Narayanan, Ian McGraw


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Learning for End-to-End ASR Word and Utterance Confidence with Deletion Prediction


Apr 26, 2021
David Qiu, Yanzhang He, Qiujia Li, Yu Zhang, Liangliang Cao, Ian McGraw

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Word-Level Confidence For Subword End-to-End ASR


Mar 11, 2021
David Qiu, Qiujia Li, Yanzhang He, Yu Zhang, Bo Li, Liangliang Cao, Rohit Prabhavalkar, Deepti Bhatia, Wei Li, Ke Hu, Tara N. Sainath, Ian McGraw

* To appear in ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Analyzing the Quality and Stability of a Streaming End-to-End On-Device Speech Recognizer


Jun 02, 2020
Yuan Shangguan, Kate Knister, Yanzhang He, Ian McGraw, Francoise Beaufays

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency


Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Speech Recognition For The Edge


Sep 26, 2019
Yuan Shangguan, Jian Li, Liang Qiao, Raziel Alvarez, Ian McGraw


  Access Paper or Ask Questions

Two-Pass End-to-End Speech Recognition


Aug 29, 2019
Tara N. Sainath, Ruoming Pang, David Rybach, Yanzhang He, Rohit Prabhavalkar, Wei Li, Mirkó Visontai, Qiao Liang, Trevor Strohman, Yonghui Wu, Ian McGraw, Chung-Cheng Chiu


  Access Paper or Ask Questions

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling


Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon


  Access Paper or Ask Questions

Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices


Nov 15, 2018
Yanzhang He, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Ian McGraw, Raziel Alvarez, Ding Zhao, David Rybach, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Ruoming Pang, Qiao Liang, Deepti Bhatia, Yuan Shangguan, Bo Li, Golan Pundak, Khe Chai Sim, Tom Bagby, Shuo-yiin Chang, Kanishka Rao, Alexander Gruenstein


  Access Paper or Ask Questions

Streaming Small-Footprint Keyword Spotting using Sequence-to-Sequence Models


Oct 26, 2017
Yanzhang He, Rohit Prabhavalkar, Kanishka Rao, Wei Li, Anton Bakhtin, Ian McGraw

* To appear in Proceedings of IEEE ASRU 2017 

  Access Paper or Ask Questions

On the Compression of Recurrent Neural Networks with an Application to LVCSR acoustic modeling for Embedded Speech Recognition


May 02, 2016
Rohit Prabhavalkar, Ouais Alsharif, Antoine Bruguier, Ian McGraw

* Accepted in ICASSP 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized Speech recognition on mobile devices


Mar 11, 2016
Ian McGraw, Rohit Prabhavalkar, Raziel Alvarez, Montse Gonzalez Arenas, Kanishka Rao, David Rybach, Ouais Alsharif, Hasim Sak, Alexander Gruenstein, Francoise Beaufays, Carolina Parada


  Access Paper or Ask Questions

Residual Belief Propagation: Informed Scheduling for Asynchronous Message Passing


Jun 27, 2012
Gal Elidan, Ian McGraw, Daphne Koller

* Appears in Proceedings of the Twenty-Second Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI2006) 

  Access Paper or Ask Questions