Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
FastEmit: Low-latency Streaming ASR with Sequence-level Emission Regularization

Oct 21, 2020
Jiahui Yu, Chung-Cheng Chiu, Bo Li, Shuo-yiin Chang, Tara N. Sainath, Yanzhang He, Arun Narayanan, Wei Han, Anmol Gulati, Yonghui Wu, Ruoming Pang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency

Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Personal VAD: Speaker-Conditioned Voice Activity Detection

Aug 12, 2019
Shaojin Ding, Quan Wang, Shuo-yiin Chang, Li Wan, Ignacio Lopez Moreno

* To be submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Audio Signal Processing

May 25, 2019
Hendrik Purwins, Bo Li, Tuomas Virtanen, Jan Schlüter, Shuo-yiin Chang, Tara Sainath

* Journal of Selected Topics of Signal Processing 14, No. 8 (2019) 
* 15 pages, 2 pdf figures 

  Access Paper or Ask Questions

Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices

Nov 15, 2018
Yanzhang He, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Ian McGraw, Raziel Alvarez, Ding Zhao, David Rybach, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Ruoming Pang, Qiao Liang, Deepti Bhatia, Yuan Shangguan, Bo Li, Golan Pundak, Khe Chai Sim, Tom Bagby, Shuo-yiin Chang, Kanishka Rao, Alexander Gruenstein


  Access Paper or Ask Questions