Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
An End-to-End Visual-Audio Attention Network for Emotion Recognition in User-Generated Videos

Feb 12, 2020
Sicheng Zhao, Yunsheng Ma, Yang Gu, Jufeng Yang, Tengfei Xing, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai, Kurt Keutzer

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-source Distilling Domain Adaptation

Nov 22, 2019
Sicheng Zhao, Guangzhi Wang, Shanghang Zhang, Yang Gu, Yaxian Li, Zhichao Song, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai, Kurt Keutzer

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-source Domain Adaptation for Semantic Segmentation

Oct 27, 2019
Sicheng Zhao, Bo Li, Xiangyu Yue, Yang Gu, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai, Kurt Keutzer

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

ROAM: Recurrently Optimizing Tracking Model

Jul 31, 2019
Tianyu Yang, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai, Antoni B. Chan


  Access Paper or Ask Questions