Alert button
Picture for Hang Zheng

Hang Zheng

Alert button

FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection

Sep 11, 2023
Chunyong Hu, Hang Zheng, Kun Li, Jianyun Xu, Weibo Mao, Maochun Luo, Lingxuan Wang, Mingxia Chen, Kaixuan Liu, Yiru Zhao, Peihan Hao, Minzhe Liu, Kaicheng Yu

Figure 1 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Figure 2 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Figure 3 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Figure 4 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Viaarxiv icon

FusionAD: Multi-modality Fusion for Prediction and Planning Tasks of Autonomous Driving

Aug 14, 2023
Tengju Ye, Wei Jing, Chunyong Hu, Shikun Huang, Lingping Gao, Fangzhen Li, Jingke Wang, Ke Guo, Wencong Xiao, Weibo Mao, Hang Zheng, Kun Li, Junbo Chen, Kaicheng Yu

Figure 1 for FusionAD: Multi-modality Fusion for Prediction and Planning Tasks of Autonomous Driving
Figure 2 for FusionAD: Multi-modality Fusion for Prediction and Planning Tasks of Autonomous Driving
Figure 3 for FusionAD: Multi-modality Fusion for Prediction and Planning Tasks of Autonomous Driving
Figure 4 for FusionAD: Multi-modality Fusion for Prediction and Planning Tasks of Autonomous Driving
Viaarxiv icon

CMDFusion: Bidirectional Fusion Network with Cross-modality Knowledge Distillation for LIDAR Semantic Segmentation

Jul 09, 2023
Jun Cen, Shiwei Zhang, Yixuan Pei, Kun Li, Hang Zheng, Maochun Luo, Yingya Zhang, Qifeng Chen

Figure 1 for CMDFusion: Bidirectional Fusion Network with Cross-modality Knowledge Distillation for LIDAR Semantic Segmentation
Figure 2 for CMDFusion: Bidirectional Fusion Network with Cross-modality Knowledge Distillation for LIDAR Semantic Segmentation
Figure 3 for CMDFusion: Bidirectional Fusion Network with Cross-modality Knowledge Distillation for LIDAR Semantic Segmentation
Figure 4 for CMDFusion: Bidirectional Fusion Network with Cross-modality Knowledge Distillation for LIDAR Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction

Apr 24, 2023
Zhifeng Gao, Xiaohong Ji, Guojiang Zhao, Hongshuai Wang, Hang Zheng, Guolin Ke, Linfeng Zhang

Figure 1 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Figure 2 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Figure 3 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Figure 4 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Viaarxiv icon

Do Deep Learning Models Really Outperform Traditional Approaches in Molecular Docking?

Feb 23, 2023
Yuejiang Yu, Shuqi Lu, Zhifeng Gao, Hang Zheng, Guolin Ke

Figure 1 for Do Deep Learning Models Really Outperform Traditional Approaches in Molecular Docking?
Viaarxiv icon

Do Deep Learning Methods Really Perform Better in Molecular Conformation Generation?

Feb 14, 2023
Gengmo Zhou, Zhifeng Gao, Zhewei Wei, Hang Zheng, Guolin Ke

Figure 1 for Do Deep Learning Methods Really Perform Better in Molecular Conformation Generation?
Figure 2 for Do Deep Learning Methods Really Perform Better in Molecular Conformation Generation?
Figure 3 for Do Deep Learning Methods Really Perform Better in Molecular Conformation Generation?
Viaarxiv icon