Alert button
Picture for Eric Li

Eric Li

Alert button

Bayes3D: fast learning and inference in structured generative models of 3D objects and scenes

Dec 14, 2023
Nishad Gothoskar, Matin Ghavami, Eric Li, Aidan Curtis, Michael Noseworthy, Karen Chung, Brian Patton, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Mirko Klukas, Vikash K. Mansinghka

Viaarxiv icon

PaLM 2 Technical Report

May 17, 2023
Rohan Anil, Andrew M. Dai, Orhan Firat, Melvin Johnson, Dmitry Lepikhin, Alexandre Passos, Siamak Shakeri, Emanuel Taropa, Paige Bailey, Zhifeng Chen, Eric Chu, Jonathan H. Clark, Laurent El Shafey, Yanping Huang, Kathy Meier-Hellstern, Gaurav Mishra, Erica Moreira, Mark Omernick, Kevin Robinson, Sebastian Ruder, Yi Tay, Kefan Xiao, Yuanzhong Xu, Yujing Zhang, Gustavo Hernandez Abrego, Junwhan Ahn, Jacob Austin, Paul Barham, Jan Botha, James Bradbury, Siddhartha Brahma, Kevin Brooks, Michele Catasta, Yong Cheng, Colin Cherry, Christopher A. Choquette-Choo, Aakanksha Chowdhery, Clément Crepy, Shachi Dave, Mostafa Dehghani, Sunipa Dev, Jacob Devlin, Mark Díaz, Nan Du, Ethan Dyer, Vlad Feinberg, Fangxiaoyu Feng, Vlad Fienber, Markus Freitag, Xavier Garcia, Sebastian Gehrmann, Lucas Gonzalez, Guy Gur-Ari, Steven Hand, Hadi Hashemi, Le Hou, Joshua Howland, Andrea Hu, Jeffrey Hui, Jeremy Hurwitz, Michael Isard, Abe Ittycheriah, Matthew Jagielski, Wenhao Jia, Kathleen Kenealy, Maxim Krikun, Sneha Kudugunta, Chang Lan, Katherine Lee, Benjamin Lee, Eric Li, Music Li, Wei Li, YaGuang Li, Jian Li, Hyeontaek Lim, Hanzhao Lin, Zhongtao Liu, Frederick Liu, Marcello Maggioni, Aroma Mahendru, Joshua Maynez, Vedant Misra, Maysam Moussalem, Zachary Nado, John Nham, Eric Ni, Andrew Nystrom, Alicia Parrish, Marie Pellat, Martin Polacek, Alex Polozov, Reiner Pope, Siyuan Qiao, Emily Reif, Bryan Richter, Parker Riley, Alex Castro Ros, Aurko Roy, Brennan Saeta, Rajkumar Samuel, Renee Shelby, Ambrose Slone, Daniel Smilkov, David R. So, Daniel Sohn, Simon Tokumine, Dasha Valter, Vijay Vasudevan, Kiran Vodrahalli, Xuezhi Wang, Pidong Wang, Zirui Wang, Tao Wang, John Wieting, Yuhuai Wu, Kelvin Xu, Yunhan Xu, Linting Xue, Pengcheng Yin, Jiahui Yu, Qiao Zhang, Steven Zheng, Ce Zheng, Weikang Zhou, Denny Zhou, Slav Petrov, Yonghui Wu

Figure 1 for PaLM 2 Technical Report
Figure 2 for PaLM 2 Technical Report
Figure 3 for PaLM 2 Technical Report
Figure 4 for PaLM 2 Technical Report
Viaarxiv icon

Scaling Instruction-Finetuned Language Models

Oct 20, 2022
Hyung Won Chung, Le Hou, Shayne Longpre, Barret Zoph, Yi Tay, William Fedus, Eric Li, Xuezhi Wang, Mostafa Dehghani, Siddhartha Brahma, Albert Webson, Shixiang Shane Gu, Zhuyun Dai, Mirac Suzgun, Xinyun Chen, Aakanksha Chowdhery, Sharan Narang, Gaurav Mishra, Adams Yu, Vincent Zhao, Yanping Huang, Andrew Dai, Hongkun Yu, Slav Petrov, Ed H. Chi, Jeff Dean, Jacob Devlin, Adam Roberts, Denny Zhou, Quoc V. Le, Jason Wei

Figure 1 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Figure 2 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Figure 3 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Figure 4 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Viaarxiv icon

Exceeding the limits of algorithmic self-calibration in super-resolution imaging

Sep 15, 2021
Eric Li, Stuart Sherwin, Gautam Gunjala, Laura Waller

Figure 1 for Exceeding the limits of algorithmic self-calibration in super-resolution imaging
Figure 2 for Exceeding the limits of algorithmic self-calibration in super-resolution imaging
Figure 3 for Exceeding the limits of algorithmic self-calibration in super-resolution imaging
Figure 4 for Exceeding the limits of algorithmic self-calibration in super-resolution imaging
Viaarxiv icon

AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments

Dec 18, 2020
Eric Li, Jingyi Su, Hao Sheng, Lawrence Wai

Figure 1 for AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments
Figure 2 for AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments
Figure 3 for AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments
Figure 4 for AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments
Viaarxiv icon