Alert button
Picture for Di Yin

Di Yin

Alert button

CRISPR-GPT: An LLM Agent for Automated Design of Gene-Editing Experiments

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2024
Kaixuan Huang, Yuanhao Qu, Henry Cousins, William A. Johnson, Di Yin, Mihir Shah, Denny Zhou, Russ Altman, Mengdi Wang, Le Cong

Viaarxiv icon

FIPO: Free-form Instruction-oriented Prompt Optimization with Preference Dataset and Modular Fine-tuning Schema

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Junru Lu, Siyu An, Min Zhang, Yulan He, Di Yin, Xing Sun

Viaarxiv icon

A Challenger to GPT-4V? Early Explorations of Gemini in Visual Expertise

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Chaoyou Fu, Renrui Zhang, Zihan Wang, Yubo Huang, Zhengye Zhang, Longtian Qiu, Gaoxiang Ye, Yunhang Shen, Mengdan Zhang, Peixian Chen, Sirui Zhao, Shaohui Lin, Deqiang Jiang, Di Yin, Peng Gao, Ke Li, Hongsheng Li, Xing Sun

Viaarxiv icon

VKIE: The Application of Key Information Extraction on Video Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2023
Siyu An, Ye Liu, Haoyuan Peng, Di Yin

Viaarxiv icon

MemoChat: Tuning LLMs to Use Memos for Consistent Long-Range Open-Domain Conversation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Junru Lu, Siyu An, Mingbao Lin, Gabriele Pergola, Yulan He, Di Yin, Xing Sun, Yunsheng Wu

Figure 1 for MemoChat: Tuning LLMs to Use Memos for Consistent Long-Range Open-Domain Conversation
Figure 2 for MemoChat: Tuning LLMs to Use Memos for Consistent Long-Range Open-Domain Conversation
Figure 3 for MemoChat: Tuning LLMs to Use Memos for Consistent Long-Range Open-Domain Conversation
Figure 4 for MemoChat: Tuning LLMs to Use Memos for Consistent Long-Range Open-Domain Conversation
Viaarxiv icon

Rethinking Data Perturbation and Model Stabilization for Semi-supervised Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Zhen Zhao, Ye Liu, Meng Zhao, Di Yin, Yixuan Yuan, Luping Zhou

Figure 1 for Rethinking Data Perturbation and Model Stabilization for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for Rethinking Data Perturbation and Model Stabilization for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for Rethinking Data Perturbation and Model Stabilization for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 4 for Rethinking Data Perturbation and Model Stabilization for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Grafting Pre-trained Models for Multimodal Headline Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2022
Lingfeng Qiao, Chen Wu, Ye Liu, Haoyuan Peng, Di Yin, Bo Ren

Figure 1 for Grafting Pre-trained Models for Multimodal Headline Generation
Figure 2 for Grafting Pre-trained Models for Multimodal Headline Generation
Figure 3 for Grafting Pre-trained Models for Multimodal Headline Generation
Figure 4 for Grafting Pre-trained Models for Multimodal Headline Generation
Viaarxiv icon

Unsupervised Extractive Summarization with Heterogeneous Graph Embeddings for Chinese Document

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2022
Chen Lin, Ye Liu, Siyu An, Di Yin

Figure 1 for Unsupervised Extractive Summarization with Heterogeneous Graph Embeddings for Chinese Document
Figure 2 for Unsupervised Extractive Summarization with Heterogeneous Graph Embeddings for Chinese Document
Figure 3 for Unsupervised Extractive Summarization with Heterogeneous Graph Embeddings for Chinese Document
Figure 4 for Unsupervised Extractive Summarization with Heterogeneous Graph Embeddings for Chinese Document
Viaarxiv icon

Leveraging Key Information Modeling to Improve Less-Data Constrained News Headline Generation via Duality Fine-Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2022
Zhuoxuan Jiang, Lingfeng Qiao, Di Yin, Shanshan Feng, Bo Ren

Figure 1 for Leveraging Key Information Modeling to Improve Less-Data Constrained News Headline Generation via Duality Fine-Tuning
Figure 2 for Leveraging Key Information Modeling to Improve Less-Data Constrained News Headline Generation via Duality Fine-Tuning
Figure 3 for Leveraging Key Information Modeling to Improve Less-Data Constrained News Headline Generation via Duality Fine-Tuning
Figure 4 for Leveraging Key Information Modeling to Improve Less-Data Constrained News Headline Generation via Duality Fine-Tuning
Viaarxiv icon

OS-MSL: One Stage Multimodal Sequential Link Framework for Scene Segmentation and Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2022
Ye Liu, Lingfeng Qiao, Di Yin, Zhuoxuan Jiang, Xinghua Jiang, Deqiang Jiang, Bo Ren

Figure 1 for OS-MSL: One Stage Multimodal Sequential Link Framework for Scene Segmentation and Classification
Figure 2 for OS-MSL: One Stage Multimodal Sequential Link Framework for Scene Segmentation and Classification
Figure 3 for OS-MSL: One Stage Multimodal Sequential Link Framework for Scene Segmentation and Classification
Figure 4 for OS-MSL: One Stage Multimodal Sequential Link Framework for Scene Segmentation and Classification
Viaarxiv icon