Alert button
Picture for Lin Gui

Lin Gui

Alert button

COPR: Continual Human Preference Learning via Optimal Policy Regularization

Feb 27, 2024
Han Zhang, Lin Gui, Yu Lei, Yuanzhao Zhai, Yehong Zhang, Yulan He, Hui Wang, Yue Yu, Kam-Fai Wong, Bin Liang, Ruifeng Xu

Viaarxiv icon

Addressing Order Sensitivity of In-Context Demonstration Examples in Causal Language Models

Feb 23, 2024
Yanzheng Xiang, Hanqi Yan, Lin Gui, Yulan He

Viaarxiv icon

Counterfactual Generation with Identifiability Guarantees

Feb 23, 2024
Hanqi Yan, Lingjing Kong, Lin Gui, Yuejie Chi, Eric Xing, Yulan He, Kun Zhang

Viaarxiv icon

Mirror: A Multiple-perspective Self-Reflection Method for Knowledge-rich Reasoning

Feb 22, 2024
Hanqi Yan, Qinglin Zhu, Xinyu Wang, Lin Gui, Yulan He

Viaarxiv icon

Towards Unified Task Embeddings Across Multiple Models: Bridging the Gap for Prompt-Based Large Language Models and Beyond

Feb 22, 2024
Xinyu Wang, Hainiu Xu, Lin Gui, Yulan He

Viaarxiv icon

Multi-modal Stance Detection: New Datasets and Model

Feb 22, 2024
Bin Liang, Ang Li, Jingqian Zhao, Lin Gui, Min Yang, Yue Yu, Kam-Fai Wong, Ruifeng Xu

Viaarxiv icon

Mitigating Biases of Large Language Models in Stance Detection with Calibration

Feb 22, 2024
Ang Li, Jingqian Zhao, Bin Liang, Lin Gui, Hui Wang, Xi Zeng, Kam-Fai Wong, Ruifeng Xu

Viaarxiv icon

Large Language Models Fall Short: Understanding Complex Relationships in Detective Narratives

Feb 16, 2024
Runcong Zhao, Qinglin Zhu, Hainiu Xu, Jiazheng Li, Yuxiang Zhou, Yulan He, Lin Gui

Viaarxiv icon

Reconfigurable Intelligent Surface Deployment for Wideband Millimeter Wave Systems

Dec 28, 2023
Xiaohao Mo, Lin Gui, Kai Ying, Xichao Sang, Xiaqing Diao

Viaarxiv icon