Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Baoquan Chen

CAPTRA: CAtegory-level Pose Tracking for Rigid and Articulated Objects from Point Clouds


Apr 08, 2021
Yijia Weng, He Wang, Qiang Zhou, Yuzhe Qin, Yueqi Duan, Qingnan Fan, Baoquan Chen, Hao Su, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Robust Neural Routing Through Space Partitions for Camera Relocalization in Dynamic Indoor Environments


Dec 08, 2020
Siyan Dong, Qingnan Fan, He Wang, Ji Shi, Li Yi, Thomas Funkhouser, Baoquan Chen, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Active Visual Localization in Partially Calibrated Environments


Dec 08, 2020
Yingda Yin, Qingnan Fan, Fei Xia, Qihang Fang, Siyan Dong, Leonidas Guibas, Baoquan Chen

* https://www.youtube.com/watch?v=DIH-GbytCPM&feature=youtu.be 

  Access Paper or Ask Questions

Implicit Multidimensional Projection of Local Subspaces


Sep 07, 2020
Rongzheng Bian, Yumeng Xue, Liang Zhou, Jian Zhang, Baoquan Chen, Daniel Weiskopf, Yunhai Wang


  Access Paper or Ask Questions

MotioNet: 3D Human Motion Reconstruction from Monocular Video with Skeleton Consistency


Jun 22, 2020
Mingyi Shi, Kfir Aberman, Andreas Aristidou, Taku Komura, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen

* Accepted to Transactions on Graphics (ToG) 2020. Project page: {https://rubbly.cn/publications/motioNet} Video: {https://youtu.be/8YubchlzvFA

  Access Paper or Ask Questions

DO-Conv: Depthwise Over-parameterized Convolutional Layer


Jun 22, 2020
Jinming Cao, Yangyan Li, Mingchao Sun, Ying Chen, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen, Changhe Tu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Graphics Pipeline for Controllable Image Generation


Jun 18, 2020
Xuelin Chen, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen, Niloy J. Mitra

* 15 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generative 3D Part Assembly via Dynamic Graph Learning


Jun 14, 2020
Jialei Huang, Guanqi Zhan, Qingnan Fan, Kaichun Mo, Lin Shao, Baoquan Chen, Leonidas Guibas, Hao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Motion Style Transfer from Video to Animation


May 12, 2020
Kfir Aberman, Yijia Weng, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen

* SIGGRAPH 2020. Project page: https://deepmotionediting.github.io/style_transfer , Video: https://www.youtube.com/watch?v=m04zuBSdGrc , Code: https://github.com/DeepMotionEditing/deep-motion-editing 

  Access Paper or Ask Questions

Skeleton-Aware Networks for Deep Motion Retargeting


May 12, 2020
Kfir Aberman, Peizhuo Li, Dani Lischinski, Olga Sorkine-Hornung, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen

* SIGGRAPH 2020. Project page: https://deepmotionediting.github.io/retargeting , Video: https://www.youtube.com/watch?v=ym8Tnmiz5N8 

  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Shape Completion via Conditional Generative Adversarial Networks


Mar 18, 2020
Rundi Wu, Xuelin Chen, Yixin Zhuang, Baoquan Chen


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reflection Prior


Dec 08, 2019
Qingnan Fan, Yingda Yin, Dongdong Chen, Yujie Wang, Angelica Aviles-Rivero, Ruoteng Li, Carola-Bibiane Schnlieb, Dani Lischinski, Baoquan Chen


  Access Paper or Ask Questions

AutoRemover: Automatic Object Removal for Autonomous Driving Videos


Nov 28, 2019
Rong Zhang, Wei Li, Peng Wang, Chenye Guan, Jin Fang, Yuhang Song, Jinhui Yu, Baoquan Chen, Weiwei Xu, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Decoupling Features and Coordinates for Few-shot RGB Relocalization


Nov 26, 2019
Siyan Dong, Songyin Wu, Yixin Zhuang, Shanghang Zhang, Kai Xu, Baoquan Chen

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

PQ-NET: A Generative Part Seq2Seq Network for 3D Shapes


Nov 25, 2019
Rundi Wu, Yixin Zhuang, Kai Xu, Hao Zhang, Baoquan Chen


  Access Paper or Ask Questions

DLGAN: Disentangling Label-Specific Fine-Grained Features for Image Manipulation


Nov 22, 2019
Guanqi Zhan, Yihao Zhao, Bingchan Zhao, Haoqi Yuan, Baoquan Chen, Hao Dong


  Access Paper or Ask Questions

A General Decoupled Learning Framework for Parameterized Image Operators


Jul 11, 2019
Qingnan Fan, Dongdong Chen, Lu Yuan, Gang Hua, Nenghai Yu, Baoquan Chen

* Published in TPAMI 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1807.08186 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Character-Agnostic Motion for Motion Retargeting in 2D


May 05, 2019
Kfir Aberman, Rundi Wu, Dani Lischinski, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or

* SIGGRAPH 2019. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.05653 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Point Cloud Completion on Real Scans using Adversarial Training


Mar 29, 2019
Xuelin Chen, Baoquan Chen, Niloy J. Mitra

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Super Diffusion for Salient Object Detection


Nov 22, 2018
Peng Jiang, Zhiyi Pan, Nuno Vasconcelos, Baoquan Chen, Jingliang Peng


  Access Paper or Ask Questions

Image Smoothing via Unsupervised Learning


Nov 07, 2018
Qingnan Fan, Jiaolong Yang, David Wipf, Baoquan Chen, Xin Tong

* Accepted in SIGGRAPH Asia 2018 

  Access Paper or Ask Questions

PointCNN: Convolution On $\mathcal{X}$-Transformed Points


Nov 05, 2018
Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Xinhan Di, Baoquan Chen

* To be published in NIPS 2018, code available at https://github.com/yangyanli/PointCNN 

  Access Paper or Ask Questions

DifNet: Semantic Segmentation by Diffusion Networks


Oct 26, 2018
Peng Jiang, Fanglin Gu, Yunhai Wang, Changhe Tu, Baoquan Chen


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Deep Intrinsic Image Decompositions


Aug 31, 2018
Qingnan Fan, Jiaolong Yang, Gang Hua, Baoquan Chen, David Wipf

* Accepted by CVPR'18 as Oral presentation (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Video-Based Performance Cloning


Aug 21, 2018
Kfir Aberman, Mingyi Shi, Jing Liao, Dani Lischinski, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or


  Access Paper or Ask Questions

Neural Best-Buddies: Sparse Cross-Domain Correspondence


Aug 21, 2018
Kfir Aberman, Jing Liao, Mingyi Shi, Dani Lischinski, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or

* SIGGRAPH 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Decouple Learning for Parameterized Image Operators


Aug 09, 2018
Qingnan Fan, Dongdong Chen, Lu Yuan, Gang Hua, Nenghai Yu, Baoquan Chen

* Accepted by ECCV2018 

  Access Paper or Ask Questions

SketchyScene: Richly-Annotated Scene Sketches


Aug 07, 2018
Changqing Zou, Qian Yu, Ruofei Du, Haoran Mo, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Chengying Gao, Baoquan Chen, Hao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Caging Loops in Shape Embedding Space: Theory and Computation


Jul 31, 2018
Jian Liu, Shiqing Xin, Zengfu Gao, Kai Xu, Changhe Tu, Baoquan Chen

* 8 pages, 9 figures, 2018 IEEE International Conference on Robotics and automation (ICRA) 

  Access Paper or Ask Questions