Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection


Jan 06, 2023
Jie Liu, Yixiao Zhang, Jie-Neng Chen, Junfei Xiao, Yongyi Lu, Bennett A. Landman, Yixuan Yuan, Alan Yuille, Yucheng Tang, Zongwei Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Synthetic Tumors Make AI Segment Tumors Better


Oct 26, 2022
Qixin Hu, Junfei Xiao, Yixiong Chen, Shuwen Sun, Jie-Neng Chen, Alan Yuille, Zongwei Zhou

Add code

* NeurIPS Workshop on Medical Imaging Meets NeurIPS, 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Delving into Masked Autoencoders for Multi-Label Thorax Disease Classification


Oct 23, 2022
Junfei Xiao, Yutong Bai, Alan Yuille, Zongwei Zhou

Add code

* IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV 2023) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Making Your First Choice: To Address Cold Start Problem in Vision Active Learning


Oct 05, 2022
Liangyu Chen, Yutong Bai, Siyu Huang, Yongyi Lu, Bihan Wen, Alan L. Yuille, Zongwei Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised Domain Adaptation through Shape Modeling for Medical Image Segmentation


Jul 06, 2022
Yuan Yao, Fengze Liu, Zongwei Zhou, Yan Wang, Wei Shen, Alan Yuille, Yongyi Lu

Add code

* Accepted to MIDL 2022 (15 pages, 6 figures) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PaLM: Scaling Language Modeling with Pathways


Apr 19, 2022
Aakanksha Chowdhery, Sharan Narang, Jacob Devlin, Maarten Bosma, Gaurav Mishra, Adam Roberts, Paul Barham, Hyung Won Chung, Charles Sutton, Sebastian Gehrmann, Parker Schuh, Kensen Shi, Sasha Tsvyashchenko, Joshua Maynez, Abhishek Rao, Parker Barnes, Yi Tay, Noam Shazeer, Vinodkumar Prabhakaran, Emily Reif, Nan Du, Ben Hutchinson, Reiner Pope, James Bradbury, Jacob Austin, Michael Isard, Guy Gur-Ari, Pengcheng Yin, Toju Duke, Anselm Levskaya, Sanjay Ghemawat, Sunipa Dev, Henryk Michalewski, Xavier Garcia, Vedant Misra, Kevin Robinson, Liam Fedus, Denny Zhou, Daphne Ippolito, David Luan, Hyeontaek Lim, Barret Zoph, Alexander Spiridonov, Ryan Sepassi, David Dohan, Shivani Agrawal, Mark Omernick, Andrew M. Dai, Thanumalayan Sankaranarayana Pillai, Marie Pellat, Aitor Lewkowycz, Erica Moreira, Rewon Child, Oleksandr Polozov, Katherine Lee, Zongwei Zhou, Xuezhi Wang, Brennan Saeta, Mark Diaz, Orhan Firat, Michele Catasta, Jason Wei, Kathy Meier-Hellstern, Douglas Eck, Jeff Dean, Slav Petrov, Noah Fiedel

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AutoDistill: an End-to-End Framework to Explore and Distill Hardware-Efficient Language Models


Jan 21, 2022
Xiaofan Zhang, Zongwei Zhou, Deming Chen, Yu Emma Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-Experts


Dec 13, 2021
Nan Du, Yanping Huang, Andrew M. Dai, Simon Tong, Dmitry Lepikhin, Yuanzhong Xu, Maxim Krikun, Yanqi Zhou, Adams Wei Yu, Orhan Firat, Barret Zoph, Liam Fedus, Maarten Bosma, Zongwei Zhou, Tao Wang, Yu Emma Wang, Kellie Webster, Marie Pellat, Kevin Robinson, Kathy Meier-Hellstern, Toju Duke, Lucas Dixon, Kun Zhang, Quoc V Le, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Claire Cui

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition


Dec 06, 2021
Junfei Xiao, Longlong Jing, Lin Zhang, Ju He, Qi She, Zongwei Zhou, Alan Yuille, Yingwei Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>